08 december 2020

EU en US beloven betere samenwerking, onder andere op gebied van klimaat

President-elect Biden is al voortvarend aan de slag gegaan om Amerika weer een rol van betekenis laten spelen in de wereldgemeenschap. De EU en US hebben daarom een samenwerkingsagenda voor wereldwijde verandering afgesproken. Samenwerking op het gebied van bestrijden van de opwarming van de aarde, krijgt in die agenda een prominente plek. Dat komt onder andere door Biden’s toezegging om de US weer te laten toetreden tot het Klimaatverdrag van Parijs. De EU spreekt in de agenda zelfs de hoop uit dat de hertoetreding het begin kan zijn van gezamenlijk toewerken naar ‘nul-uitstoot’ in 2050. Op weg naar die nul-uitstoot moeten wel de juiste prijssignalen worden afgegeven. Samenwerking op het gebied van handel in emissierechten en het zogenaamde EU Carbon Border Adjustment Mechanism (= Buitengrens van de EU CO2-gerelateerde heffing van belasting op import en teruggave bij export), is daarom belangrijk.

De Franse minister voor milieu doet daar zelfs nog een schepje bovenop. Zij pleit er voor dat de US er samen met de EU voor zorgt dat een groen gelijk speelveld ontstaat. Ze wil voorkomen dat landen als China de Europese inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen, teniet doet.

Noorwegen wijst de weg bij het afvangen en opslaan van CO2

Met het afvangen en in lege gasvelden opslaan van CO2 (CCS), kunnen in het klimaatbeleid grote stappen worden gezet. Toch zijn milieuorganisaties huiverig voor deze techniek. Ze vrezen namelijk voor een ‘fossiele lock in’, oftewel, dat CCS het aantrekkelijk maakt om vooral door te gaan met het gebruik van olie, kolen en gas. In het Klimaatakkoord zijn daarom diverse beperkingen voor CCS opgenomen. Wel concludeert bijvoorbeeld Natuur & Milieu dat CCS voor sommige industriële sectoren noodzakelijk is om op korte termijn de CO2-uitstoot significant te kunnen verminderen. De productie van ijzer en staal is daar een voorbeeld van, want steenkool (cokes) is daar essentieel voor zowel het chemische proces als voor de mechanische sterkte van de grondstoffen in de hoogoven.

CCS wordt door tegenstanders zelfs een ‘technisch en maatschappelijk experiment genoemd. Gassnova, het Noorse staatsbedrijf verantwoordelijk voor de uitrol van CCS, wijst er in een voortgangsrapportage echter op dat gasproducenten al sinds 1996 CO2 afvangen en onder gasvelden injecteren. Daarbij gaat het om ruim een miljoen ton CO2 per jaar. In eerste instantie werd CO2 die vrijkomt bij de productie van gas offshore afgevangen en opgeslagen, maar sinds 2008 past Noorwegen CCS ook toe op de wijze die Nederland voor ogen heeft: onshore afvangen, per leiding transporteren naar offshore en daar injecteren. Noorwegen is nu zelfs toe aan de volgende stap: nabij Oslo CO2 afvangen bij een cementfabriek en afvalverbrander, per schip naar de westzijde van het land transporteren, daar aanlanden en dan pas via een leiding naar een offshore veld vervoeren voor opslag 3 kilometer onder de grond. Dit bijzondere project, Longship gedoopt, wacht nu op instemming van het Noorse parlement.

Biomassa: klimaatwinst van de een, is klimaatverlies van de ander

In de Baltische staten Estland en Letland wordt veel bos gekapt, onder andere om te voldoen aan de groeiende vraag naar biomassa in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Veel van die biomassa komt uit bossen die behoren tot het Natura 2000 netwerk. De intensieve houtwinning in die bossen gaat ten koste van de biodiversiteit. Zo wijzen diverse milieuorganisaties in een pas gepubliceerd rapport onder andere op de sterke neergang van bosvogels. Certificering van biomassa wordt in dat rapport afgedaan als een wassen neus. De meeste certificeringssystemen geven veel ruimte voor uitzonderingen, terwijl serieuze controle en handhaving ontbreekt. Dat geldt volgens het Estonian Fund for Nature ook voor het certificeringssysteem dat hoort bij de Nederlandse SDE+ subsidieregeling.  De publicatie is voor PvdD aanleiding om de regering op te roepen een einde te maken aan import van hout uit Estland en Letland.

Naast de grote zorgen over de aantasting van de natuur, wijzen de auteurs ook nog op een ander groot probleem. De bossen in Estland en Letland nemen momenteel netto CO2 op. Die netto opname krimpt echter snel en binnen enkele jaren wordt een omslag verwacht. De kap gaat dan bijdragen aan de CO2 uitstoot die aan deze landen wordt toegerekend. Dat zal voor de Baltische staten een groot obstakel vormen bij het halen van de nationale en internationale klimaatdoelen.

Marktprijzen

In de afgelopen maand zaten olieprijzen in de lift. Hoewel de tweede golf van de coronacrisis nog hevig rondwaart, trekken de economische activiteiten aan en dus is er olie nodig. Het beschikbaar komen van vaccins speelt daarbij een grote rol. Belangrijk voor de verdere ontwikkeling is de bijeenkomst van Opec en Rusland die oorspronkelijk eind november zou plaatsvinden, maar enkele dagen werd uitgesteld. Inzet van die bijeenkomst is de afgesproken verlaging van de productie die per 1 januari 2021 vervalt. Als in de huidige markt de verlaagde 2 miljoen vaten per dag weer gaan stromen, dan dalen de prijzen, was de verwachting. Zoals het er nu uitziet, zoekt het kartel naar een voorzichtige weg terug naar normaal. Per 1/1/2021 gaat het plafond met 0,5 miljoen vaten per dag omhoog en vervolgens zal maandelijks een nieuwe afspraak worden gemaakt. Na bekend worden van dat nieuws op 3 december, steeg brent 0,8 procent naar 48,68 USD/bbl waar de prijs begin november nog beneden 37 USD/bbl lag.

Prijzen voor steenkool zijn de afgelopen maand fors gestegen. Vooral in de laatste week van november ging het rap omhoog. Donkere en windstille dagen droegen daar sterk aan bij. De Europese elektriciteitsproductie moest het doen zonder zon en wind en viel dus deels terug op steenkool. De stijging was daarom ook het sterkst bij levering op korte termijn, van minder dan 52 USD/ton naar m62 USD, maar levering 2021 ging vrolijk mee, van 54 USD/ton naar een kleine 62 USD/ton.

De prijs voor emissierechten volgde in november het patroon van steenkool. Echter, naast de hogere vraag vanwege grotere inzet van steenkool, wordt de markt ook beheerst door onzekerheid over toewijzingen en veilingen. De prijs ging daardoor fors omhoog, van een kleine 24 EUR/ton begin november naar een kleine 30 EUR/ton begin december.

De eerste drie weken van november was er op de elektriciteitsmarkt weinig aan de hand, maar toen viel de wind weg en werd het donker. Door het stilvallen van windturbines en zonneparken, ging de prijs fors omhoog, vooral voor leveringen op korte termijn. Levering 2021 werd daardoor enigszins mee omhoog getrokken. Basislast maand vooruit ging van minder dan 38 EUR/MWh begin november naar meer dan 48 EUR/MWh begin december, Basislast levering 2021 deed het zoals gezegd rustiger aan, van ruim 38 EUR/MWh begin november naar ruim 43 EUR/MWh begin december.

De gasprijzen waren relatief stabiel, met een flinke dip in de tweede helft van de maand november, direct gevolgd door een stijging. AL met al kwam de jaar vooruit prijs nauwelijks van z’n plek, maar bij de leveringen op korte termijn deden zich grotere schommelingen voor: forse aanvoer van LNG, relatief warm weer maar ook voorspellingen dat het kouder wordt.

Bron: Ice-Endex

Introductie van Standaard JaarInvoeding

Met de EDSN Sectorrelease 2020 eind vorige maand is een aantal zaken gewijzigd in de omschrijving van verbruiken:
Waar netbeheerders altijd al het Standaard J aarVerbruik (SJV) per aansluiting berekenden, komt daar nu een vergelijkbare variant bij voor teruglevering. Dit gemiddelde volume voor teruglevering wordt Standaard JaarInvoeding (SJI) genoemd.

Vanwege gebrek aan juiste wetgeving zullen de netbeheerders de velden initieel met 0 vullen.

De netbeheerders hebben vanwege de introductie van de term SJI ook de term SJV gewijzigd. Voortaan heet dit Standaard JaarAfname (SJA). Levering wordt dus aangeduid met "afname" en teruglevering met "invoeding".

Samengevat:

Standaard JaarAfname - SJA = wat voorheen SJV was
Standaard JaarInvoeding - SJI = teruglevering


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….