Algemene informatie over de EED

13 november 2023

Terug naar Informatie & Nieuws

Algemene informatie over de EED

Wat is de EED?

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Eén daarvan slaat op de grotere ondernemingen: zij moeten een energie-audit uit voeren. Met dit middel wil Europa bedrijven er toe aan zetten om meer energie te besparen. De tijdelijke regeling is in juli 2015 in werking getreden. De EED-regeling moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Ook het omlaag brengen van de energierekening en een verminderde afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen is onderdeel van dit beleid.

Voor wie?

Heb je u een onderneming met meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van€ 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op jou van toepassing en ben je verplicht om deze voor 5 december 2015 uit te voeren. Op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland kun je door middel van het stappenplan bepalen onder welke groep jouw onderneming valt. Het stappenplan vindt je in het document genaamd ‘Veelgestelde vragen en antwoorden bij de auditverplichting van de EED’, in de downloadsectie onderaan de pagina (www.rvo/eed.nl).

Uitzonderingen

Er zijn ook uitzonderingen: voor veel grote ondernemingen geldt de termijn van 5 december niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.

Waarom een energie-audit?

De energie-audit heeft als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De bedoeling hiervan is om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Je bent verplicht om een gedetailleerd overzicht te maken van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Bij de energie-audit wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruik en grootverbruik. Voor grootverbruik-vestigingen (meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 per jaar) is naast de energie-audit ook een plan van aanpak vereist om maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar uit te voeren. Voor kleinverbruik-vestigingen is dit plan van aanpak niet noodzakelijk.

Wat wordt van de ondernemingen verwacht?

Jouw onderneming moet een gedetailleerd overzicht geven van alle bestaande energiestromen binnen 20 de onderneming. Het gaat onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, inclusief vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

Wie stelt de energie-audit op?

De energie-audit wordt opgesteld door de onderneming of een externe dienstverlener, in opdracht van de onderneming.

Wanneer?

Op basis van de richtlijn energie-efficiëntie 2012/27/EU moeten grote ondernemingen uiterlijk op 5 december 2015 een energie-audit uitvoeren en deze vervolgens tenminste iedere vier jaar herhalen. Dit is voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een omzet van meer dan €50 miljoen per jaar en een balanstotaal van meer dan €43 miljoen per jaar, die geen energie-audit hebben verricht op grond van de MJA3 of MEE. De onderneming moet het verslag van de audit binnen vier weken aan het bevoegd gezag sturen. Het bevoegd gezag bekijkt op grond van de Wet milieubeheer of aan de verplichtingen van de regeling is voldaan. Voor vragen en advies over de uitvoering van de audit kan de onderneming contact opnemen met het bevoegd gezag. Bij dit rapport is een overzicht gevoegd van de contactgegevens van de omgevingsdiensten. Als een onderneming niet kan voldoen aan vastgestelde datum van 5 december, dan moet u actief en tijdig contact op te nemen met het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag bekijkt in overleg met de onderneming hoe snel het, realistisch, mogelijk is om tot een energie-audit te komen.

Meer informatie

De regeling kun je vinden op de site van Overheid.nl. Een overzicht van veelgestelde vragen, inclusief het stappenplan vindt je als download op deze pagina.

opens in new window