Algemene informatie over de EED

13 november 2023

Terug naar Informatie & Nieuws

Algemene informatie over de EED

Wat is de EED?

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Eén daarvan slaat op de grotere ondernemingen: zij moeten een energie-audit uit voeren. Dit betekent structureel onderzoek naar energiebesparing. Met dit middel wil Europa bewustwording creëren bij bedrijven, zodat zij inzicht krijgen in hun energieverbruik en actief aan de slag gaan met maatregelingen tot energiebesparing.

 De tijdelijke regeling is in juli 2015 in werking getreden. De EED-regeling moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Ook het omlaag brengen van de energierekening en een verminderde afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen is onderdeel van dit beleid.

 

Wat is een energie-audit?

Organisaties die in aanmerking komen moeten iedere vier jaar een EED energie-audit uitvoeren. Tijdens deze controle wordt het actuele energieverbruik van een onderneming in kaart gebracht. Door deze gegevens te analyseren krijgen organisaties inzicht in de onderdelen waar zij energie op kunnen besparen. Denk hierbij aan het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen en industriële processen of installaties. Ook vervoer en warmte valt hieronder.

 

Voor wie?

Heb je een onderneming met meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van€ 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op jou van toepassing en ben je verplicht om deze elke vier jaar uit te voeren. Op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland kun je door middel van het stappenplan bepalen onder welke groep jouw onderneming valt. 

 

Uitzonderingen

Er zijn ook uitzonderingen: voor veel grote ondernemingen geldt de termijn van 5 december niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.

 

Waarom een energie-audit?

De energie-audit heeft als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De bedoeling hiervan is om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Je bent verplicht om een gedetailleerd overzicht te maken van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Bij de energie-audit wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruik en grootverbruik. Voor grootverbruikers (meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 per jaar) is naast de energie-audit ook een plan van aanpak vereist om maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar uit te voeren. Voor kleinverbruikers is dit plan van aanpak niet noodzakelijk.

 

Wat wordt van de ondernemingen verwacht?

Jouw onderneming moet een gedetailleerd overzicht geven van alle bestaande energiestromen binnen 20 de onderneming. Het gaat onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, inclusief vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

 

Wie stelt de energie-audit op?

In principe kan een organisatie zelf de energie-audit uitvoeren. Maar organisaties kunnen dit ook uitbesteden aan externe dienstverleners. De energie-expert die de audit uitvoert, brengt op locatie de situatie in kaart. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen worden enkele betrokkenen binnen de organisatie geïnterviewd. Het bevoegde gezag beoordeelt of de onderneming aan de verplichtingen en kwaliteitseisen voldoet. De audit dient gerapporteerd te worden via eLoket bij RVO.nl. RVO monitort de voortgang en de kwaliteit van de verslagen en kosten-baten analyses en rapporteert hierover aan de verantwoordelijke ministeries en de Europese Commissie.

 

Meer informatie

De regeling kun je vinden op de site van Overheid.nl. Een overzicht van het stappenplan vindt je op deze pagina.

 

Vragen?

Wilt u weten hoe u als huurder met deze wetgeving om moet gaan? Hoe zit het met meerdere vestigingen? En welke vrijstellingen zijn eventueel van toepassing? Hier vind u de veelgestelde vragen (en antwoorden) over de EED energie-audit.

opens in new window