Juridische informatie Privacybeleid

Dit beleid (samen met ons cookiebeleid) bepaalt hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Lees het daarom aandachtig.

Dit beleid gaat over:

 • gegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen om voor u een offerte uit te brengen of een overeenkomst met u te sluiten;
 • gegevens die ons door een derde partij worden verstrekt, zoals uw energietussenpersoon of uw bestaande leverancier;
 • gegevens die wij van u verzamelen via onze website.

Voor de toepassing van de regelgeving inzake gegevensbescherming geldt als gegevensbeheerder SEFE Energy Limited (Nederlandse filiaal) t/a SEFE Energy, geregistreerd in Londen, VK, met kantoor aan Utopialaan 48, 5232 CE, 's-Hertogenbosch, Nederland.

Onze website bevat links naar andere websites die beheerd worden door derden (inclusief het gebruik van cookies). Als u deze links gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om te begrijpen hoe deze derden uw gegevens zullen gebruiken. Zodra u onze website verlaat met behulp van deze links, hebben we geen controle meer over informatie die wordt ingediend of verzameld door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze andere websites.

Welke informatie verzamelen we van u en hoe verzamelen we die?

We verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u:

Een offerte uitbrengen, een overeenkomst afsluiten en de overeenkomst uitvoeren

 • Informatie die u, uw energietussenpersoon of een externe call provider ons heeft verstrekt met het oog op een offerte en/of het afsluiten van een overeenkomst. Deze informatie omvat uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, correspondentieadres, facturatie- en vestigingsadres(sen) (waarvan één uw thuisadres kan zijn), telefoonnummers, geslacht, bankgegevens, EAN-codes en gegevens over uw gas- en/of elektriciteitsverbruik.
 • Details van overeenkomsten die u met ons sluit, inclusief contactgegevens van personen die u verstrekt op het moment dat u een overeenkomst met ons sluit.
 • Registratie van alle correspondentie die wij met u hebben. We kunnen ook alle communicatie met u inzien en registreren, inclusief telefoongesprekken en e-mails, om ons te helpen het niveau van onze dienstverlening te handhaven en te voldoen aan onze verplichtingen conform wet- en regelgeving.
 • Informatie over uw energielevering, zoals verbruiksgegevens, meteropnames en informatie over uw meter, die wij van u, uw energietussenpersoon, andere marktpartijen en eventuele centrale registers ontvangen. Ons gebruik van de centrale registers wordt strikt bepaald door de regels omtrent Dataveiligheid.

Gebruik van de website

 • Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze site www.sefe-energy.nl (“onze site”). Deze informatie omvat gegevens die worden verstrekt op het moment dat u zich inschrijft voor informatie over onze diensten of mailinglijsten, verdere diensten aanvraagt of onze online offertetool gebruikt. We kunnen u ook vragen om contactgegevens als u een probleem meldt over onze site.
 • Details van uw bezoeken aan onze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bezoekgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de bronnen waar u toegang toe hebt.
 • We kunnen informatie verzamelen over uw computer, inclusief — waar beschikbaar — uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en de surfpatronen van onze gebruikers. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een individu.

Andere manieren waarop we gegevens verzamelen

 • Uw antwoorden op enquêtes die we u kunnen vragen in te vullen (hoewel u er niet op hoeft te reageren).
 • We kunnen van tijd tot tijd, voor zover wettelijk toegestaan, informatie over u verzamelen en alle bestaande informatie bijwerken die we op dat moment bezitten uit bronnen van derden, met inbegrip van algemeen beschikbare gegevensbronnen en openbaar beschikbare social media, zoals LinkedIn en dataleveranciers.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Zo kunnen we voor een goede ervaring zorgen als u onze website bezoekt en kunnen we ook onze site verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken en hoe we ze verwijderen, verwijzen we naar ons Cookies-beleid.

Hoe gebruiken we uw informatie?

We gebruiken de informatie over u op de volgende manieren:

Een offerte uitbrengen, een overeenkomst afsluiten en de overeenkomst uitvoeren

 • U te voorzien van een offerte voor de levering van elektriciteit, gas of beide.
 • Onze verplichtingen nakomen uit hoofde van leveringsovereenkomst(en) die tussen u en ons is(zijn) aangegaan.
 • Het opstellen van nauwkeurige facturen.
 • Het verwerken van betalingen van u of aan u.
 • Reageren op uw vragen en verzoeken.
 • Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt en die wij verkrijgen van andere bronnen, zoals kredietinformatiebureaus, gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering met betrekking tot uw kredietwaardigheid. Er kan ook informatie worden verstrekt aan ratingbureaus voor het voortdurende toezicht op uw kredietwaardigheid tijdens de looptijd van onze overeenkomst.
 • Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan handelsverzekeraars met het oog op het verkrijgen van een handelskredietverzekering.

De kwaliteit van onze diensten en doeltreffendheid van onze website garanderen

 • Het opleiden van onze medewerkers.
 • Het verzoeken van uw deelname aan enquêtes, focusgroepen of andere initiatieven om informatie te verzamelen die wordt gebruikt voor de ontwikkeling en de verbetering van onze producten en diensten.
 • Het verzoek tot het schrijven van een review op een externe website.
 • U in staat stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u dat wenst.
 • Het verstrekken van informatie, producten of diensten die u aan ons vraagt.
 • Ervoor zorgen dat de inhoud van onze site op de meest efficiënte manier wordt gepresenteerd voor u en voor uw computer.
 • Toegang geven tot beperkt toegankelijk delen van de website.

Marketing

 • Toekomstige en bestaande klanten informatie verstrekken over onze producten en diensten die van belang kunnen zijn, eventueel via een van onze partners. Als u onze online offertetool gebruikt, kunnen wij van tijd tot tijd contact met u opnemen in verband met uw eerste vraag, zelfs als u beslist om geen contract met ons aan te gaan. U kunt ons te allen tijde vragen om geen contact meer met u op te nemen door contact op te nemen met marketingnl@sefe-energy.nl.

Interne zakelijke doelen

 • Voor interne doeleinden, zoals interne controles, website- en systeembeheer, interne audits.
 • Gegevensanalyses uitvoeren, toekomstige trends in het energieverbruik van onze klanten en trends in prijsbewegingen voorspellen.

Het nakomen van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

 • Het helpen voorkomen en opsporen van schulden, fraude, verlies en energiediefstal.
 • Indien nodig de toepasselijke wetten naleven.

Op welke grond hebben wij het recht uw gegevens te verwerken?

In de meeste gevallen verwerken wij uw gegevens om, op uw verzoek, stappen te ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan, of omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

Indien de verwerking niet gerelateerd is aan uw overeenkomst, verwerken we uw gegevens op één van de volgende gronden:

 • Onze legitieme belangen, waaronder het verminderen van blootstelling aan slechte schulden, het op de markt brengen van onze producten en diensten en het uitvoeren van gegevensanalyses om ons te helpen toekomstige markttrends en -gedrag te voorspellen.
 • U hebt ons duidelijk toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Zoals vereist om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen en onze contractuele afspraken te handhaven.

Hoe lang zullen we uw gegevens bewaren?

Tenzij de toepasselijke wetten een langere bewaarperiode voorschrijven, zullen we uw gegevens bewaren zolang uw account actief is en voor een extra periode daarna om alle openstaande kwesties of vragen te behandelen die zich kunnen voordoen met betrekking tot uw account. We zullen de bewaartermijnen periodiek herzien om te controleren of deze gepast zijn. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.

Als u geen actieve klant bent en u niet van ons wilt horen, kunt u contact opnemen met ons via marketingnl@sefe-energy.nl. We verwijderen uw gegevens direct. 

Aan wie geven we uw informatie door?

Onze dienstverleners

We geven informatie door aan dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Tijdens de looptijd van uw account zullen de identiteit en de categorieën van derden waarschijnlijk veranderen. Uw gegevens worden alleen door onze externe dienstverleners gebruikt om de gevraagde diensten aan ons te leveren en elke dienstverlener is onderworpen aan een reeks voorwaarden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.

We gebruiken de volgende soorten externe dienstverleners om aan ons diensten te verlenen:

 • Leveranciers van websitebeheer- en hostingdiensten.
 • Leveranciers van software voor verkoopadministratie.
 • Kredietinformatiebureaus en bureaus voor fraudebestrijding om ons te helpen besluiten te nemen over uw vermogen om betalingen te verrichten en ons te helpen bij besluiten met betrekking tot krediet, identiteitscontroles, fraudepreventie en witwassen van geld, alsmede bij het beheren van uw account. Kredietinformatiebureaus registreren het onderzoek in uw kredietdossier, ongeacht of uw aanvraag succesvol is of niet.
 • Handelskredietverzekeraars.
 • Enquête- en marktonderzoeksbureaus.
 • Aanbieders van reviewwebsites/tools.
 • Aanbieders van e-mailcommunicatietools.
 • Externe controleurs, indien nodig om onze wettelijke en regelgevende verplichtingen na te komen.

Andere marktdeelnemers

We moeten ook gegevens verstrekken aan andere deelnemers op de energiemarkt. Hieronder vallen centrale aanbieders van datadiensten, netwerkexploitanten en andere leveranciers. Als u een energietussenpersoon hebt ingehuurd om namens u te handelen in verband met uw energievoorziening, zullen wij uw gegevens ook op verzoek met die tussenpersoon delen, als u hem toestemming hebt gegeven om deze te ontvangen.

Andere derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden meedelen:

 • Indien we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de beoogde verkoper of koper van die activa.
 • Indien u verzoekt om of toestemming geeft voor het doorgeven van informatie aan een derde.
  Indien SEFE Energy, of nagenoeg al onze activa, worden overgenomen door een derde, in welk geval de persoonsgegevens die SEFE Energy over zijn klanten bewaart, deel zullen uitmaken van de overgedragen activa.
 • Indien wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke en regelgevende verplichting na te komen; onze voorwaarden, leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen; of de rechten, het eigendom of de veiligheid van SEFE Energy, onze klanten of anderen te beschermen.

Overdrachten van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’)

Een minderheid van onze dienstverleners is gevestigd buiten de EER. Op de datum van dit beleid is een van onze dienstverleners gevestigd in de VS. Dit kan veranderen als we besluiten andere dienstverleners te gaan gebruiken.

Als zodanig kunnen de gegevens die wij van u verzamelen, worden overgebracht naar en opgeslagen en verwerkt worden op een bestemming buiten de EER.

De verwerking zal alleen plaatsvinden wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening aan ons. We zullen alleen gegevens overdragen buiten de EER als we afspraken hebben gemaakt over dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt het recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via marketingnl@sefe-energy.nl. Eventuele promotionele e-mails die we versturen, bevatten een link onderaan de e-mail waarmee u zich kunt uitschrijven.

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • Het recht op informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op toegang tot en/of op aanpassing of het wissen van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te blokkeren en/of u zich daartegen te verzetten.
 • Het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing enkel gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.
 • In beperkte omstandigheden kunt u het recht hebben persoonsgegevens te ontvangen in een formaat dat naar een andere entiteit kan worden verzonden.
 • Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in het kader van dit privacybeleid, hebt u het recht om uw klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende overheid. Als u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u de details van uw lokale toezichthoudende autoriteit [hier] vinden.

U kunt deze rechten uitoefenen door uw informatie online (waar mogelijk) bij te werken of door een schriftelijk verzoek te sturen naar marketingnl@sefe-energy.nl.

Wijzigingen van ons privacybeleid

Alle mogelijke wijzigingen in de toekomst aan ons privacybeleid, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, als nodig, via e-mail aan u worden doorgegeven.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan marketingnl@sefe-energy.nl.

Datum: 22 mei 2018

opens in new window