Legal Information Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze pagina (tezamen met de pagina’s waarnaar hieronder verwezen wordt) bevat de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website met adres www.sefe-energy.nl (hierna te noemen: “onze site”), hetzij als gast hetzij als geregistreerde gebruiker. Leest u alstublieft deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van onze site. Door gebruik te maken van onze site, geeft u aan dat u instemt met deze voorwaarden en dat u ermee instemt dat u aan die voorwaarden gebonden bent. Indien u niet instemt met de voorwaarden verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze site.

[Deze voorwaarden zijn een vertaling van de Engelstalige voorwaarden die u kunt vinden op www.sefe-energy.com/uk/legal-notices/terms-of-use. Indien zich een verschil doordoet tussen de Engelstalige en de Nederlandstalige tekst, prevaleert de Engelstalige tekst.]

Informatie over ons

www.sefe-energy.com/www.sefe-energy.nl is een website van SEFE Energy Limited handelend onder de naam SEFE Energy. We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 3904624 en houden kantoor op het adres 20 Triton Street, London NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk. Het adres van onze belangrijkste handelsvestiging is 8 First Street, Manchester, M15 4RP, Verenigd Koninkrijk. Ons BTW nummer is GB-927 405129. Het adres van onze vestiging in Nederland is Utopialaan 48, 5232CE 's-Hertogenbosch.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om zonder vooraankondiging de diensten die wij op onze site bieden te beëindigen of aan te passen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is voor welke tijdsduur dan ook.

Naar eigen inzicht kunnen wij de toegang tot delen van onze site of de gehele site voorbehouden aan bij ons geregistreerde gebruikers.

Indien u een gebruikers identificatiecode, wachtwoord of enig ander gegeven dat onderdeel vormt van onze beveiligingsprocedures, kiest of verkrijgt, dient u die gegevens vertrouwelijk te behandelen en die niet aan een derde openbaren. Wij zijn gerechtigd om elke gebruikers identificatiecode, elk wachtwoord of enig ander gegeven dat onderdeel vormt van onze beveiligingsprocedures, ofwel gekozen door u dan wel door ons aan u verstrekt, op enig moment onbruikbaar te maken, indien u onze mening tekort bent geschoten in de naleving van deze gebruiksvoorwaarden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om toegang te hebben tot onze site. U bent eveneens verantwoordelijk ervoor dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetaansluiting op de hoogte zijn dan deze gebruiksvoorwaarden en deze ook naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar van althans de licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten tot onze site en tot al het daarop geplaatste materiaal. Dat materiaal is beschermd door wereldwijde auteursrecht wetten en verdragen. Wij behouden ons terzake uitdrukkelijk alle rechten voor.

U mag geen deel van enig materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken tenzij u daarvoor toestemming hebt gekregen van ons of van onze licentiegevers.

Vertrouwen op gepubliceerde informatie

Commentaar en enig ander werk gepubliceerd op onze site is niet bedoeld voor het verstrekken van advies waarop kan worden vertrouwd. Wij wijzen daarom uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor ieder vertrouwen dat op dit werk is gebaseerd door ofwel een bezoeker van onze site of een ander die kennis daarvan heeft genomen.

Onze site verandert voortdurend

Wij streven ernaar onze site regelmatig te vernieuwen en kunnen de inhoud op elk moment aanpassen. Als dat nodig is, kunnen we de toegang tot onze site tijdelijk of definitief afsluiten. Elk werk op onze website kan op enig moment gedateerd worden en wij zijn niet verplicht dat werk te vernieuwen.

Onze aansprakelijkheid

Het op onze site gepubliceerde werk wordt aangeboden zonder enige garantie, voorwaarde of verzekering met betrekking tot de juistheid daarvan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere groepsmaatschappijen en derden die aan ons verbonden zijn hierdoor uitdrukkelijk uit:

    • De toepassing van alle voorwaarden, garanties en andere aanspraken die zonder deze uitsluiting zouden kunnen voorvloeien uit de wet, de gewoonte of het gebruik en de redelijkheid of billijkheid.

    • Iedere aansprakelijkheid voor elke directe, indirecte gevolgschade of enige andere schade die de gebruiker lijdt in verband met onze site, het gebruik daarvan, de afwezigheid van de mogelijkheid onze site te gebruiken, de gevolgen van het gebruik van onze site, of enige sites waarnaar op onze site wordt verwezen, of het materiaal afgebeeld op onze site, welke aansprakelijkheid mede omvat maar niet beperkt is tot aansprakelijkheid voor inkomens- of inkomstenverlies; verlies van bedrijvigheid; verlies van winst of overeenkomsten; verlies van verwachte besparingen; verlies van gegevens; verlies van goodwill; tijdverlies van management of kantoorpersoneel; en voor elk verlies of schade van welke aard ook, ongeacht de wijze van ontstaan en veroorzaakt ofwel door onrechtmatig handelen of nalaten, wanprestatie, ofwel op andere wijze, zelfs als deze schade of verlies voorzienbaar was.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze site

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door onze site te gebruiken, geeft u toestemming tot dit verwerken en garandeert u dat alle data die u beschikbaar stelt juist is.

Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag onze site niet misbruiken door daarop bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen of ander materiaal dat schadelijk is of schade kan veroorzaken te introduceren. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze site, tot de server waarop de site is opgeslagen of elke server, computer of database verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een “denial of service- aanval” of een verspreide “denial of service- aanval”.

Door inbreuk te maken op deze bepaling maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit. Wij zullen deze inbreuk rapporteren aan de bevoegde autoriteiten en met hen samenwerken onder meer door uw identiteit aan hen te onthullen. Bij een inbreuk vervalt direct uw recht gebruik te maken van onze site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een verspreide “denial of service- aanval”, een virus of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur kan infecteren of uw computerprogramma’s data of enig ander materiaal dat uw eigendom is en dat u heeft bereikt vanwege uw gebruik van onze site, of het downloaden van enig materiaal op onze site of op enige website die daarmee verbonden is.

Links vanaf onze site

De links op onze site naar andere websites of naar hulpmiddelen ter beschikking gesteld door derden, zijn enkel te uwer informatie geplaatst. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze sites en hulpmiddelen en aanvaarden geen aansprakelijkheid daarvoor of voor enige schade of verlies dat optreedt door het gebruik dat u daarvan maakt.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Enig geschil voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik dat u van onze site maakt, zal exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. Wel behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor u te dagvaarden voor de rechtbank van het land waar u verblijft of enige andere bevoegde rechter voor enige inbreuk die u zult maken op deze voorwaarden.

Op deze voorwaarden en elk daarmee samenhangend geschil of daaruit voortvloeiende (contractuele of non-contractuele) vordering zal exclusief van toepassing zijn het recht van Engeland en Wales / Nederland.

Varia

Wij kunnen deze voorwaarden op enig moment wijzigen door deze pagina aan te passen. U dient deze pagina regelmatig te controleren om na te gaan of deze gewijzigd is, omdat deze wijzigingen bindend voor u zijn. Sommige bepalingen van deze voorwaarden kunnen terzijde worden gesteld door bepalingen geplaatst elders op onze site.

Aanmerkingen

Indien u aanmerkingen hebt op werk dat geplaatst is op onze site, gelieve u te wenden tot marketingnl@sefe-energy.nl.

opens in new window