Zutphen vergaloppeerde zich met vergunning voor windturbines.

13 mei 2021

Procedures tegen vergunningen voor de aanleg van wind- en zonneparken lopen voor de bezwaarmakers meestal uit op een teleurstelling. Zelfs als bezwaarmakers op enkele punten (deels) in het gelijk worden gesteld, dan laat de Raad van State (RvS) meestal de rechtsgevolgen overeind. Met andere woorden, de vergunningverlenende overheid krijgt dan de gelegenheid om de geconstateerde gebreken te herstellen. Gemeente Zutphen heeft ook om deze zogenaamde ‘bestuurlijke lus’ gevraagd in de rechtszaak tegen de vergunningen voor windpark IJsselwind (twee turbines) en waterschap Rijn en IJssel (een turbine). De RvS constateert echter dat de gemeente en de aanvragers dermate veel en ernstige fouten hebben gemaakt, dat het bestemmingsplan en de vergunningen worden vernietigd.

Zo wilde het waterschap de turbine bovenop een pakket ernstig vervuilde grond van de voormalige stortplaats Fort de Pol bouwen. Daarbij heeft het waterschap wel laten onderzoeken of de vervuilde grond een risico vormt voor de stabiliteit van de turbine, maar niet gekeken naar de gevolgen voor de bodem en het grondwater als heipalen dwars door de vervuiling worden geslagen. Veiligheid van de leefomgeving is mogelijk ook in het geding omdat de turbine nabij opslagtanks met gevaarlijke stoffen is gepland en een afbrekende wiek mogelijk ook de stroomvoorziening van industrieterrein De Mars stil kan leggen. De andere turbines doorstaan de toets der kritiek ook niet. De gemeente heeft bijvoorbeeld verzuimd om geluid en slagschaduw van de drie turbines in samenhang te beoordelen. Ook is niet duidelijk of de geplande toegangsweg en bouwvlakken bovenop gangen van een dassen(bij)burcht staan ingetekend. Tenslotte heeft de gemeente verzuimd om adequaat te regelen dat de projectontwikkelaars zorgen voor een goede landschappelijke inpassing. Strikt genomen kunnen de ontwikkelaars volstaan met het indienen van een plan. Zelfs aan de inhoud van dat plan zijn geen eisen gesteld, laat staan aan de verplichting om het plan ook daadwerkelijk uit te voeren.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….