06 september 2021

Elia inspecteert hoogspanningslijnen met lange afstand drone

 Netbeheerders zetten regelmatig drones in bij werkzaamheden aan hoogspanningslijnen. Veelal betreft dat werkzaamheden waarbij de drone-operator het apparaat kan zien, maar buiten het zicht vliegen zit er aan te komen.

In België heeft netbeheerder Elia een test uitgevoerd met een beyond visual line of sight drone helikopter (BVLOS) met een bereik van 100 kilometer.

Zulke lange afstandsvluchten zijn sinds 1 januari mogelijk dankzij gewijzigde Europese regels, maar vereisen wel nog specifieke vergunningen. Het gebruik van BVLOS in plaats van bemande helikopters voor lijninspecties verlaagt niet alleen de risico’s, maar ook de kosten en de CO2-uitstoot, terwijl de efficiency van de noodzakelijke inspecties stijgt, aldus het persbericht van Elia.

Opslag van energie is ‘hot’

Het afstemmen van de vraag naar en het aanbod van elektriciteit vormt één van de grotere uitdagingen van de energietransitie. Als het weer goed is voor de productie van zon- en windenergie, maar de vraag laag, dan duiken de elektriciteitsprijzen op de spotmarkt in het rood. Prettig voor verbruikers die spotprijs-gekoppelde stroom inkopen, maar in het algemeen vooral slecht nieuws voor weersafhankelijke producenten. Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord wijst daarom op de negatieve prijzen op de dag-vooruitmarkt voor levering op 8 augustus jl. Op die dag waren er negen aaneengesloten uren negatieve prijzen (dus geen SDE-subsidie voor veel projecten), met als dieptepunt min 63,03 euro per MWh voor levering tussen 14h00 en 15h00. Omdat negatieve prijzen slechts sporadisch optreden, is er niet of nauwelijks een business case voor opslag van energie, maar zulke prijs-dieptepunten stimuleren wel de belangstelling voor opslag. Naast standaard batterijen (Li-Ion, NiMH, NiFe) voor opslag van elektriciteit, krijgen ook thermische opslag, mechanische opslag, waterkracht (valmeer, ondergronds, wateraccu), CO2-batterij, bio-based batterij en perslucht in zoutcavernes (CAES) aandacht.

In Nederland profiteerde het project Delta21 van de toenemende belangstelling voor opslag: een kunstmatig meer van ruim 20 km2 waar dankzij een hoogteverschil van 17,5 meter, pakweg 20 GWh elektriciteit kan worden opgeslagen, met een leveringscapaciteit van zo’n 1,8 GW. Het prijskaartje van 5 miljard euro is volgens de initiatiefnemers verdedigbaar, omdat het opslagmeer niet alleen bedoeld is voor energie, maar ook dient als waterkering en zodoende veel geld bespaart omdat er minder dijken nodig zijn.

De aandacht voor opslag beperkt zich uiteraard niet tot Nederland.

In Denemarken heeft energiebedrijf Andel besloten om een opslagfaciliteit te bouwen waarin elektriciteit en warmte in gemalen gesteente wordt opgeslagen. De beoogde eerste commerciële demonstratie van ‘hot rock energy storage’ moet over een jaar klaar zijn en bestaat uit een serie stalen silo’s gevuld met steentjes. Die stenen kunnen met overtollige duurzame elektriciteit tot 600 oC worden opgewarmd. De elektriciteit kan worden teruggewonnen door stoom tussen hete tanks via een stoomturbine naar warme tanks te leiden, terwijl laagwaardige warmte aan het naburige stadsverwarmingsbedrijf wordt geleverd.

Rechter legt de lat voor gevraagde levering hoog

Rond de eeuwwisseling zaten veel politici en belangenbehartigers zoals de Consumentenbond eigenlijk niet te wachten om kleinverbruikers de vrijheid te geven om een energieleverancier te kiezen. Als gevolg daarvan zijn kleinverbruikers in de wet- en regelgeving vergaand beschermd en moeten energieleveranciers aan talrijke verplichtingen voldoen. Zo zijn leveranciers verplicht om iedereen die daarom vraagt, een aanbod voor levering te doen en dat aanbod moet aan een heleboel voorwaarden voldoen. Die verplichtingen komen bovenop het dwingend consumentenrecht waarin onder andere wordt gesteld dat een consument niet hoeft te betalen voor een ongevraagde levering. Dat kan een heikele kwestie zijn, ondervond leverancier Powerpeers bij de kantonrechter in Noord-Nederland. De vader van een cognitief beperkte vrouw had voor haar een overeenkomst voor levering van elektriciteit met Powerpeers geregeld, maar de rekeningen van Powerpeers werden niet betaald.

Ondanks het telefoonscript en e-mails, kon Powerpeers echter niet aantonen dat de hoofdbewoonster zelf deze overkomst echt wilde hebben en dus wees de rechter de vordering van bijna 3000 euro af. Ook de vordering in tweede orde, dat toch betaald moest worden omdat er wel van de overeenkomst gebruik is gemaakt, werd afgewezen. Immers, op basis van het consumentenrecht oordeelde de rechter dat er geen verplichting tot betaling ontstaat als van een ongevraagde levering gebruik wordt gemaakt.

Vlaams kleinverbruikers moeten op de piek gaan letten

De Nederlandse regering wil de Elektriciteitswet en Gaswet moderniseren en integreren met als doel om dynamischer om te kunnen gaan met de nu nog starre kleinverbruikers capaciteitstarieven voor transport van elektriciteit. Immers, huishoudens betalen standaard voor een 3*25 Ampère aansluiting, ongeacht of ze die helemaal of slechts gedeeltelijk benutten. In Vlaanderen is men daar al een heel stuk verder mee. Vanaf juli volgend jaar wordt de transportnota voor huishoudens en kleine bedrijven afhankelijk van hun individuele piekafname.

Daarmee wil de toezichthouder VREG afnemers stimuleren om gelijktijdig gebruik van stroomvreters te beperken. Bij deze tarieven wordt het interessanter om bijvoorbeeld elektrische auto ’s nachts opladen, of nog beter, op te laden via een slimme laadpaal die rekening houdt met het overige gebruik. VREG heeft enkele rekenvoorbeelden gepubliceerd die laten zien dat dat laatste mogelijk 400 euro per jaar kan uitsparen.

Marktprijzen

Begin tweede helft van augustus daalde de olieprijzen, maar al met al lagen de prijzen begin september zowat op hetzelfde niveau als begin augustus. Opec houdt vast aan de reeds afgesproken beperkte productieverhogingen, maar de verwachting is dat de vraag iets sneller zal stijgen. Brent begon de maand augustus rond 72 USD/bbl en sloot daar de maand ook mee af. WTI daalde wel iets in prijs, mede door orkaan Ida, waardoor de raffinaderijen aan de Mexicaanse golf kampen met uitval en dus lagere vraag naar ruwe olie. De spread tussen brent en WTI liep daardoor op, van een kleine 1,5 USD/bbl begin augustus naar 3 USD/bbl begin september.

Net als voorafgaande maanden, stegen de kolenprijzen in augustus weer gestaag. De vraag naar kolen blijft hoog, vooral in Azië, maar ook Europa doet een duit in het zakje. Kolen zijn weliswaar duur, maar aardgas is nog veel duurder, en dus is de productie van elektriciteit met kolen financieel aantrekkelijk, zelfs met de eveneens dure CO2-rechten. Kolen geleverd in Rotterdam kalenderjaar 2022 stegen van in prijs van zo’n 96 USD/ton begin augustus naar dik 116 USD/ton begin september. Leveringen in de komende maanden zijn maar liefst 30 tot 40 USD/ton duurder dan Cal22.

De emissieprijzen bereikten in augustus een nieuw record: eind augustus, bijna 61 EUR/ton. Net als de hogere prijs voor kolen, stuwen de hoge gasprijzen ook de CO2-prijzen, simpelweg omdat voor de elektriciteitsproductie met kolen meer emissierechten nodig zijn dan bij inzet van gascentrales.

Het prijspatroon voor elektriciteit had in augustus veel overeenkomsten met het verloop van kolenprijzen. Gestaag liepen de prijzen voor levering basislast 2022 op van zo’n 77 EUR/MWh begin augustus naar 90 EUR/MWh begin september. Leveringen in de komende maanden zijn pakweg 25 EUR/MWh duurder dan de Cal 2022.

De gasprijzen zijn ook in augustus weer flink gestegen en dan vooral levering komende maanden en Cal 2022. De mogelijkheid dat er de komende winter mogelijk te weinig gas is om aan de vraag te voldoen, geeft de prijs vleugels. Vooral leveringen in de komende maanden/kwartalen zijn ongekend duur: 52 EUR/MWh. Daarbij is er nauwelijks een prijsverschil tussen levering dag vooruit of levering in de komende maanden/kwartalen. Dat maakt nu gas kopen en opslaan ten behoeve van levering in de winter weinig aantrekkelijk.

Bron: Ice-Endex

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….