09 oktober 2017

In 2020 postzegeltarief voor nationaal gastransport?

Eind oktober wil Gasunie transport services (GTS) een voorstel presenteren voor de implementatie van de Europese netcode transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR). De bepalingen in die code moeten uiterlijk 31 maart 2020 volledig in de nationale regels zijn verwerkt. Met deze code wil de Europese Unie harmonisatie en integratie van de gasmarkten bevorderen. Harmonisatie betekent echter ook dat nationale tariefsystemen die in de loop van de jaren zijn ontstaan, op elkaar afgestemd moeten worden. Dat gaat onvermijdelijk gepaard met grote veranderingen en het tariefsysteem van GTS is daar geen uitzondering op.

Omdat de gevolgen van de code voor de gasmarkt en gasgebruikers ingrijpend kunnen zijn, werkt GTS intensief samen met ACM en overige stakeholders. In dat kader heeft GTS twee mogelijke scenario’s voor aanpassingen van het transporttarieven opgesteld. Daarbij verraad alleen al de naamgeving van de scenario’s een zekere voorkeur. GTS noemt de scenario’s namelijk ‘concurrerende markt’ en ‘tegen-feitelijk’. Het concurrerende marktscenario is vooral gebaseerd op postzegeltarieven waarbij het allergrootste deel van de inkomsten van GTS wordt behaald met verkopen van exit-capaciteit. Daardoor is import in dat scenario relatief goedkoop en dat zorgt op zijn beurt voor relatief lage TTF prijzen, aldus GTS.

Dat laatste omdat Nederland in toenemende mate afhankelijk wordt van import en deze import dus steeds vaker bepalend is voor de TTF-prijzen.

Postzegeltarieven hebben als nadeel dat ze geen goede weergave zijn van de onderliggende transportkosten.

Dat is dan ook meteen het enige voordeel dat GTS toekent aan het scenario ‘tegen-feitelijk’. In dat scenario worden kosten 50/50 verhaald op entry en exit en wordt gewerkt met afstandsafhankelijke tarieven. Afgezien van die kostenreflectiviteit scoort dat scenario echter op bijna alle punten slechter dan het scenario ‘concurrerende markt’.

Pegas rapporteert excellent resultaat voor TTF derivaten

In de maand september verhandelde de gastermijnbeurs Pegas een gasvolume van 132 TWh, waarvan maar liefst 104,7 TWh handel leveringspunt TTF betrof. Dat is 26% meer dan in de maand september 2016. Pegas is zeer te spreken over deze groei en noemt het resultaat ‘excellent’. Op de spotmarkt van Pegas groeide de TTF handel ten opzichte van een jaar eerder slechts bescheiden met 1%. Sterker nog, omdat het totale spotvolume van Pegas 12% groeide, daalde het aandeel TTF in Pegas’ spotmarkt. Met 17,5 TWh TTF gas op een totaal spotvolume van 60,9 TWh in de maand september, is het aandeel TTF in deze spotmarkt toch al relatief laag en dus dalende.

Ten opzichte van TTF is handel in Belgisch gas uiterst bescheiden maar de verhandelde 3,3 TWh Belgische hub is wel het dubbele van een jaar eerder. Fluxys, als beheerder van de Belgische virtuele gashub ZTP, spant zich in om de drempels voor deze handel te verlagen.

Met ingang van 1 oktober heeft Fluxys daartoe de regels voor handel in fysiek gas op ZTP vereenvoudigd en geharmoniseerd met die voor handel in virtueel gas. Onder andere zijn de eisen aan financiële zekerheden die handelspartijen moeten verstrekken verlaagd. Marktpartijen kunnen zodoende met de beschikbare zekerheden meer Belgisch gas verhandelen.

Transport door regionale netbeheerders fors duurder in 2018

Toezichthouder ACM heeft ter consultatie de tariefvoorstellen voor 2018 van regionale netbeheerders gepubliceerd. De voorgestelde tarieven zijn beduidend hoger dan de tarieven voor 2017. Zowel van elektriciteit als gas. Zo wil Stedin bijvoorbeeld het capaciteitstarief gas voor profielaansluitingen verhogen van 25,5 EUR/jaar/m3/h naar 28 EUR/jaar/m3/h, oftewel een tariefstijging van 10%.

Liander wil onder andere het belangrijke 3*25A tarief voor de elektriciteitsaansluiting van een kleine 3 miljoen kleinverbruikers met 5 EUR/jaar, oftewel 3,3% verhogen. De sterkste stijgingen van inkomsten voor netbeheerders zitten verwerkt in de voorstellen van Enduris en Stedin.

Bij Enduris, de Zeeuwse netbeheerder, inmiddels eigendom van Stedin, wordt gemikt op een kleine 14% hogere inkomsten uit het elektriciteitsnet en moederbedrijf Stedin mikt op ruim 13% hogere inkomsten uit het gasnet.

Overigens laat onder andere Westland zien dat bij elektriciteit ook daling van inkomsten voor de netbeheerder mogelijk is.

Windvlagen dwingen tot afschakeling 1000 MW windvermogen

Donderdagochtend, 5 oktober, maakte Jeroen Brouwers, woordvoerder van TenneT, via Twitter bekend dat TenneT tijdelijk 1000 MW windvermogen op wind en op land heeft moeten afschakelen vanwege te sterke windvlagen. Die dag heeft TenneT tevens meerdere malen noodvermogen moeten inzetten.

Marktprijzen

Gedurende de maand september stegen de olieprijzen ruim 10%. Spanningen vanwege het Koerdische referendum over onafhankelijkheid droegen bij aan die stijging. De prijs voor brent ging richting 60 USD/bbl, maar in de laatste week van september sloeg de richting van de prijsbeweging om en zette een geringe daling in. Begin oktober lag de prijs voor brent weer beneden 56 USD/bbl en de prijs voor Amerikaanse WTI bedroeg toen 50 USD/bbl

De prijzen voor steenkool volgenden in september in belangrijke mate het patroon van de olieprijzen. Echter, begin oktober gingen de prijzen voor kolen juist omhoog. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de voorafgaande prijsdaling te fors was en de stijging die te scherpe daling ongedaan moest maken.

De prijzen voor emissierechten stegen begin september van zo’n 6 EUR/ton naar een nieuw evenwichtsniveau van 7 EUR/ton. Het grootste deel van de maand september kabbelden de prijs voor emissierechten rond die 7 EUR/ton.

In de eerste helft van september stegen de prijzen voor levering van basislast met zo’n 10%, waarna de prijzen schoksgewijs weer enigszins daalden. Een uitzondering daarop is de prijs voor levering in de komende maanden: die steeg juist begin oktober, terwijl prijzen voor levering verder in de toekomst juist daalden. Dit patroon lijkt vooral te zijn ingegeven door de prijsontwikkelingen in de aardgasmarkt.

In Azië doet zich een sterke vraag naar LNG voor en dat drijft de Europese gasprijzen omhoog. Dat geldt vooral voor leveringen in de komende maanden. Zo liggen bijvoorbeeld de prijzen voor levering in Q1 2018 met zo’n 18,2 EUR/MWh fors boven de prijs van 17,02 EUR/MWh die begin oktober voor levering cal 2018 moest worden neergelegd.

Bron: Ice-Endex

Aardwarmte worstelt met kinderziektes: breuk en slijtage

Minister Kamp noemde in januari 2016 de aardwarmteactiviteiten van kwekerij Ammerlaan ‘pionierswerk’. Daarmee is helaas geen woord teveel gezegd, want de vooruitstrevende kweker heeft de twijfelachtige eer om diverse  kinderziektes van de beloftevolle technologie te mogen oplossen. Na eerdere problemen met geringe hoeveelheden aardgas en olie in het retourwater, kampt de kweker nu al maanden met een breuk in een aanvoerleiding op 1 kilometer diepte. Reparatie van de breuk is waarschijnlijk duurder dan het boren van nieuwe putten. Ammerlaan is helaas niet de enige partij die tegen problemen met winning van aardwarmte aanloopt. Op last van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ligt ook Green Well Westland stil, omdat een aanvoerleiding door slijtage te dun is geworden. Door aanwezigheid van gas in het water wordt het staal van de leiding aangetast. Hoewel reparatie kostbaar is, kan het euvel wel relatief eenvoudig worden verholpen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….