Gazprom Energy nieuwsbrief oktober 2016

17 oktober 2016

Gascentrales die ooit steenkolen verdrongen gaan dicht

Engie bevestigt een eerder bericht dat begin volgend jaar twee van de vijf gascentrales in de Eemshaven definitief dicht gaan. Eind 2017 of begin 2018 sluit nog een centrale. Hetzelfde lot treft dan namelijk ook de moderne  gasgestookte Maximacentrale in Lelystad. De aangekondigde sluitingen vallen samen met de publieke belangstelling voor de recent geopende kolencentrales. Moeten de kolencentrales wel of niet dicht en als ze dicht moeten, moet dat dan meteen of pas op middellange termijn? De samenloop van die gebeurtenissen is frappant want de gasgestookte Eemscentrale vloeide voort uit een vergelijkbare discussie een kleine dertig jaar geleden, over wel of geen kolencentrales.

De politiek worstelde ook eind jaren tachtig al met het vinden van een goede balans tussen het streven naar lage en stabiele elektriciteitsprijzen enerzijds en de hoge milieueisen anderzijds. In het belang van lage elektriciteitsprijzen werd zwaar ingezet op kolencentrales[1], omdat elektriciteit uit gascentrales te duur was. Diverse gascentrales werden zelfs omgebouwd naar kolencentrales. In 1987 verscheen echter het vermaarde rapport ‘Our Common Future’, ook bekend als het Brundtland Rapport. Dat rapport leidde tot de nodige hoofdbrekers want er lagen op dat moment ook diverse plannen[2] voor het bouwen van nieuwe kolencentrales, zoals de Hemweg, Amer 9 en één, of mogelijk zelfs twee, kolencentrale(s) in de Eemshaven. 

Door een innovatief gascontract met Noorse gasproducenten af te sluiten, wisten de elektriciteitsproducenten te voorkomen dat de geplande kolencentrales in de Eemshaven gebouwd moesten worden. In plaats daarvan verrezen de gascentrales waarvoor Engie nu dus de sluiting heeft aangekondigd. Omdat het gascontract gekoppeld was aan de productiekosten van kolenstroom, konden betere milieuprestaties van gascentrales worden gecombineerd met de stabiel veronderstelde elektriciteitsprijs van kolencentrales. Dat contract had echter slechts een looptijd van twintig jaar[3] waardoor de Eemshaven binnenkort alsnog gedomineerd wordt door een kolencentrale.

[1] Diverse gascentrales, zoals Maasvlakte 1 en 2, die pas net waren opgeleverd, werden weer afgebroken en opnieuw opgebouwd als kolencentrale.

[2] In de centraal aangestuurde markt stelden de samenwerkende elektriciteitsproducenten e-plannen op die goedkeuring van EZ nodig hadden.

[3] In de parlementaire discussies over het Noorse gascontract (vergaderjaar 1988/1989) meldt de minister van EZ dat de gasvoorziening voor 25 jaar verzekerd is, te rekenen vanaf 1995/1996 als de Eemscentrales in bedrijf komen.

Desgevraagd geeft de minister wel toe dat de prijsformule voor 20 jaar is afgesproken met de mogelijkheid van verlenging met 5 jaar. Uit de aangekondigde sluiting valt op te maken dat de beoogde leveringsperiode van 25 jaar niet wordt gehaald.

Varen op LNG zit in de lift net als rijden op LNG/CNG

Aardgas in vloeibare vorm heeft grote potentie om de milieuprestaties van de scheepsvaart te verbeteren. LNG als bunkerbrandstof zit daarom behoorlijk in de lift. Het Nationaal LNG Platform schat dat in 2030 16% van de brandstof in de zeevaart uit LNG bestaat, een aandeel dat doorgroeit tot 33% in 2030. Dat het niet alleen bij schattingen blijft, blijkt uit recent plannen en initiatieven om LNG te gaan leveren en op LNG te gaan varen. Zo maakte Shell onlangs bekend LNG te zullen gaan leveren aan twee van ’s werelds grootste cruiseschepen. Deze schepen zullen in 2019 in gebruik worden genomen. Voor het bunkeren van LNG zal onder andere een LNG bunkerschip worden gebruikt dat in de Rotterdamse haven dienst moet gaan doen.

Ook in Azië staat LNG als bunkerbrandstof sterk in de belangstelling. Singapore maakt van LNG bunkering zelfs een speerpunt in het milieubeleid. Zo verstrekt de  Havenautoriteit van Singapore tot 4 miljoen SGD (ongeveer 2,6 miljoen EUR) subsidie aan Boskalis voor de bouw van twee LNG dual fired sleepboten. Deze boten moeten in 2018 milieuvriendelijke havensleepdiensten gaan leveren. Boskalis bekijkt of het concept van LNG sleepboten ook in andere LNG havens ingezet kan worden.

Dual fuel systement voor vracht- en bestelauto’s zit ook in de lift. Gazprom Energy heeft samen met LISA fuelsystems en Greenes een mooi product om het bijmengen van CNG/LNG mogelijk te maken.

Minister Blok haalt gas uit het verdomhoekje van de EPV

Om energiebesparing en CO2-reductie in de sociale woningbouw te stimuleren zijn er in het Energie Akkoord afspraken gemaakt om maatregelen via een energieprestatievergoeding (EPV) te kunnen bekostigen. Met deze afspraak wordt voorkomen dat maatregelen achterwege blijven omdat de kosten voor de verhuurder zijn terwijl de huurder het profijt van een lagere energierekening heeft. De EPV-regeling is sinds begin september 2016 formeel van kracht. Om met de huurders een EPV te mogen afspreken, moeten de besparingsmaatregelen er wel toe leiden dat de woning niet of nauwelijks nog energie nodig heeft, zoals het concept van de ‘nul op de meter woning’.

Een probleem met de EPV is dat nul op de meter niet altijd mogelijk is, dan wel niet het optimale resultaat geeft. Nul op de meter (NOM) houdt in dat de woning alleen elektriciteit nodig heeft, elektriciteit die met eigen zonnepanelen wordt opwekt. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de ongelijktijdigheid van opwek en verbruik. In de praktijk kan het daardoor zo zijn dat elektriciteit die in de winter door de NOM-woning wordt afgenomen, in werkelijkheid door een kolencentrale wordt geproduceerd.

Daarom is besloten om toe te staan dat de EPV regeling ook kan worden gebruikt voor woningen die na het nemen van de besparingsmaatregelen toch nog een bescheiden hoeveelheid aardgas nodig hebben. Daarmee wordt erkent dat aardgas een belangrijke rol als transitiebrandstof kan vervullen.

Marktprijzen

De olieprijzen vertoonde in september een verloop dat aanmerkelijk afweek van de overige energiedragers. Eerst daalden de prijzen en pas tegen het einde van de maand september gingen de olieprijzen ruim 10% omhoog. Begin oktober bereikte Brent 52 USD/bbl dollar en WTI 49 USD/bbl. Daling van voorraden in Amerika gold als aanleiding voor de stijging. Ook het akkoord binnen het Opec-kartel droeg bij aan de prijsstijging. Wat dat akkoord in gaat houden is echter nog onduidelijk en er wordt getwijfeld over het langetermijneffect van eventuele productiebeperkingen.

De prijzen voor steenkool vertoonden in september een vrijwel constant stijgend patroon. De inspanningen van China om de kolenproductie terug te dringen geldt als belangrijke verklaring voor de stijging. De prijzen voor levering in 2017 stegen van ongeveer 56 USD/ton rond 12 september naar zo’n 65 USD/ton begin oktober. Prijzen voor levering in de komende maanden liggen 5 tot 8 USD/ton hoger dan de Cal 17 levering.

De prijzen voor emissierechten stegen relatief gezien fors gedurende september, maar dat komt vooral door het lage startniveau  van 4  EUR/ton. Vanaf halverwege september ging de prijs vrijwel constant omhoog. Begin oktober lag de prijs rond 5,20 EUR/ton.

Elektriciteitsprijzen vertoonden in september een patroon dat behoorlijk overeenkomt met het prijspatroon van steenkool. Basislast 2017 raakte een bodem op 12 september met 30 EUR/MWh en steeg van daaruit naar ruim 34 EUR/MWh begin oktober. Levering in de komende maanden is 1 tot 3 EUR/MWh duurder dan Cal 17. Pieklast leveringen zijn pakweg 8 EUR/MWh duurder dan basislast.

Met het dalen van de buitentemperaturen stegen de gasprijzen. Vooral de korte termijnprijzen zoals dag vooruit en maand vooruit konden eindelijk opklimmen uit een diep dal. De dagvooruit prijs was op 12 september zelfs tot beneden 11 EUR/MWh gedaald, bijna 4 EUR/MWh beneden de Cal 17 prijs. Vanaf dat moment ging het echter fors omhoog. Begin oktober lagen de dagvooruit prijzen weer tegen de 15 EUR/MWh en de middellange termijnprijzen zelfs ruim 1 EUR/MWh hoger.

Bron: Ice-Endex

 

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….