Gazprom Energy Nieuwsbrief november 2017

07 november 2017

Europese netcode transporttarieven: in 2020 postzegeltarief, in 2022 geen entrykosten

Gasunie Transport Services (GTS) heeft het voorstel voor de implementatie van de Europese netcode transporttarieven (NC TAR) gepubliceerd. Daarin stelt GTS voor om in 2020 over te stappen op een zogenaamd postzegeltarief. (zie ook nieuwsbrief oktober). Zonder de afstandsafhankelijkheid die de huidige tarieven kenmerkt, wordt de markt in 2020 dus verlost van complexe zaken als regiotoeslagen en gastarieven die afhankelijk zijn van het leveringsadres. Dat uniforme tarief voor alle gasontvangststations moet alleen gaan gelden voor de exit capaciteit. Dat betekent dat invoeders van gas niet hoeven te betalen voor entry capaciteit. De volledige kosten van het landelijke gasnet worden dan gedragen door de (shippers van) de afnemers. Om aan de andere tariefstructuur te wennen, stelt GTS wel een overgangsperiode voor. In 2020 en 2021 moeten invoeders (net als nu) nog zo’n 35% van de kosten dragen.

In 2022 gaat het aandeel van de invoeders naar 0%. Afnemers worden dan geconfronteerd met hogere transporttarieven, maar mogelijk staan daar dan lagere commodityprijzen tegenover. TTF prijzen zijn immers ‘entry paid’. Aan het voorstel is een intensief overleg met marktpartijen en de ACM (Autoriteit Consument & Markt) voorafgegaan. In maart 2018 moet de ACM het voorstel, al dan niet in gewijzigde vorm, in de vorm van een ontwerpbesluit publiceren.

Het gaat slecht met gasopslag, maar niet slecht genoeg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de concurrentiepositie van Nederlandse gasopslagen laten onderzoeken. Beheerders van die opslagen klagen namelijk al jarenlang over de hoge transportkosten. Hoewel het gas denkbeeldig het transportsysteem niet verlaat, betalen opslagen wel voor zowel de invoeding als de onttrekking. Bovendien verkocht GTS tot enkele jaren terug transportcapaciteit op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aangeslotenen op het landelijke gasnet, zoals gasopslagen, liepen daardoor het risico bij ‘file op het gasnet’, geen gebruik van het net te kunnen maken. De enige mogelijkheid om zich van de essentiële transportcapaciteit te verzekeren, was door langjarige contracten met GTS af te sluiten. Daardoor zitten de opslagen met een GTS-aansluiting vast aan relatief dure jaarcapaciteit (op Innogy in Epe na).

De Duitse concurrenten daarentegen contracteren alleen voor de dagen dat ze capaciteit nodig hebben. Volgens de onderzoekers betalen Nederlandse opslagen daardoor bijna drie keer zoveel voor transport per opslagcyclus en bijna vijf keer zoveel per werkvolume.

Die beduidend hogere transportkosten maken echter niet het verschil uit tussen doorgaan of stoppen. Voor de ACM Is dat aanleiding om geen verdere actie te ondernemen. ACM wijst daarbij op de NC TAR (zie vorig item) die voorschrijft dat gasopslagen vanaf april 2020, 50% korting moeten krijgen op de reguliere transporttarieven.

TTF verlegt de grens naar Bacton

Gasunie Transport Services (GTS) wil met ingang van komend jaar de BBL gasleiding opnemen in het TTF-marktgebied. Uit een marktconsultatie bleek de integratie van TTF en de gasleiding tussen Nederland en Engeland te kunnen rekenen op de nodige steun. Bij die integratie vervalt Julianadorp als administratieve koppeling tussen BBL en het GTS-systeem. GTS kan zodoende gebruik maken van de line-pack en flexibiliteit van BBL. Wel derft GTS inkomsten, doordat er niet langer capaciteit in Julianadorp wordt verkocht. Die derving wil GTS compenseren met een geringe verhoging van overige tarieven.

Marktpartijen zijn daar beduidend minder enthousiast over, maar volgens GTS is er geen geschikt alternatief. Impliciet heeft GTS de voorgenomen integratie verwerkt in het voorstel voor de 2018 GTS transporttarieven.

In dat voorstel ontbreekt Julianadorp namelijk. In november moet ACM een besluit nemen over het tarievenvoorstel van GTS. GTS roept marktpartijen echter op om hun operationele procedures zo nodig alvast aan te passen. Daartoe heeft GTS een handleiding gepubliceerd.

Groningen ziet af van geothermie

Het gemeentebestuur van Groningen wil de winning van geothermie in de stad in de ijskast plaatsen. Groningen heeft met diverse partners het ambitieuze project Warmtestad opgezet. Warmte uit de diepe aardbodem moest het gebruik van aardgas voor gebouwverwarming gaan vervangen. Het enthousiasme voor de duurzame energiebron werd niet gedeeld door toezichthouder SodM. SodM waarschuwde in het algemeen dat warmtewinning in aardbevingsgevoelige gebieden tot problemen kan leiden. Ook geothermie kan namelijk aardbevingen opwekken. Bij schade kan dat zelfs tot een juridische strijd leiden als het onduidelijk is of de bevingen veroorzaakt zijn door gaswinning of door warmtewinning. In het bijzonder met betrekking tot het Groningse project Warmtestad waarschuwde SodM voor het ontbreken van een veiligheidscultuur en moeizame communicatie intern en extern.

De gemeente had echter alle vertrouwen in de veiligheid van het project en deed de klachten af als oud nieuws en verweet SodM zelfs niet netjes te handelen. Desalniettemin is de waarschuwing van SodM tot de gemeente doorgedrongen.

In combinatie met opgelopen vertragingen en verbeterde inzichten, wil de gemeente de boringen nu ‘on hold’ zetten.Warmtestad moet daarom op zoek naar alternatieve warmtebronnen. Voor de aandeelhouders, gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, betekent dit een financiële strop van in totaal 6 miljoen euro.

Marktprijzen

Olieprijzen zaten in oktober duidelijk in de lift, vooral in de laatste week stegen de prijzen aanzienlijk. Brent kwam zelfs boven de 60 dollar per barrel, ruim 4 USD/bbl hoger dan aan het begin van de maand. WTI steeg eind oktober tot boven de 54 USD/bbl, eveneens 4 USD/bbl meer dan aan het begin. De stijging heeft te maken met de veranderde verhouding tussen vraag en aanbod. Voor de lange termijn houdt IMF overigens vast aan een prijsverwachting tussen 50 en 60 USD/bbl.

Net als bij olie steeg ook de prijs voor steenkool fors. De prijs voor levering in 2018 pluste er in oktober maar liefst 9 USD/ton bij, komende van zo’n 78 USD/ton en de maand oktober eindigend op ruim 87 USD/ton. Kwartaal 1 2018 levering kwam zelfs boven 90 USD/ton uit. Dreigende stakingen in Zuid-Afrika en hoge vraag naar kolen in Azië worden genoemd als oorzaken voor de forse prijsstijgingen.

De prijzen voor emissierechten schommelden in oktober tussen de 6,90 en 7,80 EUR/ton. De Brusselse discussie over hervorming van de ETS duurt voort, maar onderwijl geeft Nederland wel een signaal af fors hogere prijzen te willen zien. Althans, voor de elektriciteitssector wil de nieuwe regering gaan werken met een bodemprijs voor CO2. Naar het zich laat aanzien houdt dat in dat de regering een heffing oplegt zodanig dat de ETS prijs plus heffing tezamen minimaal 18 EUR/ton bedraagt in 2020, stijgend naar 43 EUR/ton in 2030.

De elektriciteitsprijzen voor basislast 2018 hield gelijke tred met de overige brandstofprijzen. Van ruim 38 EUR/MWh steeg de prijs naar ruim 41 EUR/MWh eind oktober. Prijzen voor levering in 2020 stegen echter sterker, waarschijnlijk gedreven door de in het regeerakkoord aangekondigde CO2 bodemprijs. Van een kleine 34 EUR/MWh steeg de prijs voor basislast 2020 leveringen naar ruim 40 EUR/MWh begin november.

Net als olie stegen de afgelopen dagen ook de gasprijzen. De sterkste stijgingen deden zich voor bij leveringen op de korte termijn, typisch een markt waar dalende buitentemperaturen prijzen omhoog kunnen duwen.

 


Bron: Ice-Endex

Utrecht gaat voor duurzame warmte

De gemeente Utrecht gaat actief sturen op een duurzame warmtevoorziening. Nieuwe woningen krijgen geen aansluiting meer op het aardgasnet, tenzij dat echt niet anders kan. Bestaande gasleidingen die aan het einde van hun levensduur zijn, moeten, indien mogelijk, niet meer vervangen worden door nieuwe gasleidingen. In plaats daarvan moet gewerkt worden aan alternatieve vormen van warmtevoorziening. Daarbij wil de gemeente vooral sturen op open, lage-temperatuur warmtenetten. Die netten hebben onder andere als groot voordeel dat nieuwe duurzame warmtebronnen er gemakkelijk op kunnen worden aangesloten. Aldus de Warmtevisie die de gemeenteraad op 2 november unaniem heeft aangenomen


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….