Gazprom Energy Nieuwsbrief november 2016

07 november 2016

Verleng op tijd de boeking van exit capaciteit

Verbruikers die zelf exit capaciteit boeken voor de eigen aansluiting op het net van GTS moeten die boeking op tijd verlengen. Daar wijst GTS op in een korte mededeling. Anders dan de naam doet vermoeden is exit capaciteit namelijk bedoeld voor transport door het hele transportnet en niet slechts voor het laatste stuk. Omdat verbruikers helemaal geen zicht hebben op waar in het GTS systeem eventueel tekorten aan capaciteit kunnen optreden, moesten ze in het verleden zo’n 10 jaar vooruit boeken om van aanvoer van gas verzekerd te zijn. Door een wijziging in de regelgeving is dat niet meer nodig, want GTS reserveert de capaciteit voor de periode na afloop van een boeking. Die reservering vervalt echter één maand voorafgaand aan het einde van een boeking.

Daarom  is het raadzaam om boekingen die eind dit jaar vervallen, zo nodig nog vóór 1 december 2016 te verlengen. De waarschuwing is niet van toepassing voor verbruikers met een aansluiting op een regionaal net. De exit capaciteit voor regionale netten wordt automatisch door GTS geregeld.

Drastische ingreep in de opwek van grijszwarte elektriciteit in Duitsland

Door de aanhoudend lage elektriciteitsprijzen in Duitsland hebben conventionele centrales in dat land grote moeite om overeind te blijven. Diverse conventionele centrales zijn al gesloten en het einde van dat proces is nog niet in zicht. Zo heeft de Duitse elektriciteitsproducent Steag aangekondigd volgend jaar vijf kolencentrales te willen sluiten. Het gaat om centrales in Noordrijn-Westfalen en Saarland met een totale capaciteit van bijna 2500 MW. Dat komt overeen met 30% van Steag’s opgestelde capaciteit. Door de sluiting gaan 800 tot 1000 banen verloren. 

Conform Duitse procedures heeft Steag de voorgenomen sluiting aangemeld bij de toezichthouder. Die moet in overleg met de netbeheerders beoordelen of de sluiting problemen voor het transportnet op kan leveren.

Bij problemen kunnen netbeheerders en producent afspraken maken over voorwaarden voor het openhouden. Als er geen problemen zijn te verwachten dan mogen de centrales dicht.

Einde aan voorrang voor duurzaam?

De golf van sluitingen van centrales die draaien op fossiele brandstof maakt duidelijk dat deze vorm van opwek de eens zo dominante positie is kwijtgeraakt. Dat roept de vraag op hoelang hernieuwbare elektriciteit nog bevoordeeld moet worden als zich transportproblemen voordoen. Op basis van een uitgelekt EU-document, meldt The Guardian dat het recht op voorrang voor groene stroom wel eens de langste tijd gehad kan hebben. De EU wenst meer flexibele en kosteneffectieve productie van elektriciteit en daar past voorrang voor duurzaam niet bij.

De WindEurope Trade Association is het niet eens met de plannen omdat die het investeringsklimaat voor duurzame productie verslechten. Volgens het document verslechtert overigens vooral de positie van elektriciteitsproductie met biomassa. Door de lage operationele kosten van zon- en windenergie blijft die productie wel aantrekkelijk, ook als voor voorrang betaald moet worden.

Dat geldt niet voor biomassa met relatief hoge marginale kosten. De CO2 uitstoot in Europa zou daardoor 45 tot 60 miljoen ton/jaar kunnen stijgen, aldus The Guardian.

Van het gas af en aan de stroom?

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ziet elektrificatie van processen als een belangrijke bijdrage voor CO2-reductie. Dat vanwege het toenemende aanbod van duurzame elektrische energie (zon, wind) en de dalende elektriciteitsprijzen. EZ heeft daarom een consortium van adviseurs opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijkheden om industriële processen te elektrificeren. Bij het onderzoek zijn onder andere CE Delft en Berenschot betrokken, partijen die een jaar geleden al een onderzoek publiceerden naar ‘power to products’. De insteek van het aangekondigde onderzoek is echter breder dan  vorig jaar, toen vooral enkele specifieke grote bedrijven werden onderzocht. Deze keer richt het onderzoek zich meer op specifieke technologische opties en de meest kansrijke transitiepaden voor elektrificatie van de energie-intensieve procesindustrieën in Nederland.  De onderzoekers nodigen daarom stakeholders uit om workshops bij te wonen. Het onderzoek richt zich op drie processen:

  1. warmteprocessen
  2. bakken, smelten & gieten
  3. destillatie- en scheidingsprocessen.

Olie- en gasbedrijven starten een technologie offensief

OGCI (Oil and Gas Climate Initiative) heeft aangekondigd in de komende tien jaar 1 miljard dollar te investeren in het ontwikkelen en toepassen van innovatieve, lage emissie technologieën. OGCI wordt gevormd door tien grote olie- en gasbedrijven.  De samenwerking tussen deze bedrijven is onder andere bedoeld om schone technologieën snel sector breed te kunnen inzetten en de energie-intensiteit in productie en transport te verminderen. In eerste instantie worden de investeringen gericht op het ontwikkelen van technologieën om CO2 op te vangen, op te slaan en te gebruiken.

Ook zal geld worden gestopt in het reduceren van methaanuitstoot in de gasindustrie om zo de milieuvoordelen van het gebruik van aardgas te maximaliseren.

Marktprijzen

De olieprijzen daalden in de laatste dagen van oktober aanzienlijk. Zoals vaker het geval, slaagde Opec er niet in om harde afspraken te maken over de vermindering van de olieproductie. De vrees voor krapte verdween, met de daling van prijzen als gevolg. Begin november daalde Brent levering januari 2017 naar 46 dollar/bbl, bijna 8 dollar/bbl lager dan op 10 oktober toen het voorlopige hoogtepunt werd bereikt. De Amerikaanse WTI is een kleine 1,5 dollar bbl goedkoper dan Brent.

De prijzen voor steenkool vertoonden in oktober, net als in september, een vrijwel constant stijgend patroon. Ondanks de bekrachtiging van de klimaatafspraken van Parijs , toont Azië een sterk stijgende vraag naar steenkool. De Cal 17 leveringen stegen door de aanhoudende vraag van 65 dollar/ton begin oktober, naar 75 dollar/ton  begin november. Voor persbureau Bloomberg was de combinatie klimaatafspraken en stijgende kolenprijzen aanleiding om de uitspraak dat in China elke week twee kolencentrales worden geopend nog eens een keer onder de aandacht te brengen. Bloomberg constateert dat die uitspraak klopt. Het goede nieuws is dat het Chinese bouwtempo waarschijnlijk zal afzwakken, maar dat houdt in dat in 2020 mogelijk nog steeds één nieuwe kolencentrale per week in gebruik wordt genomen. Omdat ook andere landen in de regio zich op dit vlak bezig houden, neemt de Aziatische kolenconsumptie tussen nu en 2040 nog met 700 miljoen ton/jaar toe. Ter vergelijk: dat is pakweg 100 keer het totale Nederlandse jaarverbruik.

De prijzen voor emissierechten stegen relatief gezien fors gedurende oktober. Aan de prijsstijging liggen onder andere problemen met kerncentrales ten grondslag. Omdat deze vervangen moeten worden door kolencentrales neemt de behoefte aan emissierechten toe. Begin oktober lag de prijs rond 5,20 EUR/ton, begin november is daar ruim een euro/ton bijgekomen. Overigens kondigde EEX aan kort geleden de eerste transactie voor CO2 emissierechten voor na 2020 te hebben geregistreerd. Het betrof een deal voor 50 000 EUA’s, levering eind 2021, met een prijs van 6,02 Euro/ton.

Elektriciteitsprijzen zaten net als de prijzen voor emissierechten in de lift, mede vanwege de problemen met Franse kerncentrales. Door de verminderde beschikbaarheid van de marginaal goedkope kerncentrales komen de duurdere kolen- en gascentrales in de omliggende landen aan de beurt, met hogere prijzen als gevolg. De basislast maandcontracten voor december en januari kwamen daardoor zelfs boven de 50 EUR/MWh uit, levering 2017 basislast eindigde begin november boven 38 EUR/MWh.

Met het dalen van de buitentemperaturen stegen de gasprijzen. Vooral de korte termijnprijzen zoals maand vooruit profiteren van de hogere vraag met prijzen tegen 19 EUR/MWh. Ook hogere inzet van fossiele brandstofcentrales ter vervanging van Franse kerncentrales duwen de gasprijzen omhoog.

Bron: Ice-Endex

Mijn Gazprom Energy voor partners

De partners van Gazprom Energy die gebruik maken van Mijn Gazprom Energy zullen binnenkort een verandering zien in de vormgeving en gebruik van deze online klantomgeving. Allereerst is het welkomstscherm veranderd en het getoonde menu is het menu specifiek voor partners. Gegevens van gezamenlijke klanten te kunnen bekeken worden (als de benodigde machtiging ghiervoor aanwezig is) via het menu-item 'klanten'. Door hierop te klikken verschijnt de klantlijst en kan gekozen worden van welke klant de gegevens moeten worden getoond.

Na het selecteren van een klant verschijnt de weergave van de gegevens. Deze weergave heeft een nieuwe opmaak gekregen.

Rapportenparade op de klimaattop in Marrakesh: reductie uitstoot gaat niet snel genoeg

Van 7 tot 18 november vinden in het Marokkaanse Marrakesh belangrijke internationale onderhandelingen plaats over het klimaatbeleid. Om de opwarming van de aarde te beperken werd vorig jaar in Parijs onder andere afgesproken om in 2030 40% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. De huidige klimaattop in Marrakesh moet zorgen voor invulling van die afspraken: hoe gaan de deelnemende landen die reductie verwezenlijken? In aanloop naar de echte onderhandelingen worden eerst tal van rapporten gepresenteerd.  De Belgische organisatie Mondiaal  Nieuws zette bijvoorbeeld tien belangrijke rapporten op een rij die al voor aanvang van de klimaattop werden gepubliceerd. Op de top zelf zullen ook nog de nodige rapporten verschijnen. Zo presenteerde het Franse IDDRI een onderzoek waaruit blijkt dat de Europese CO2 uitstoot daalt, maar niet snel genoeg om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Vooral de daling van de uitstoot in de sector vervoer gaat veel te langzaam. Bovendien is de daling deels het gevolg van de economische crisis. De uitstoot kan dus weer stijgen als de economie aantrekt. Die conclusie dat de daling niet snel genoeg gaat wordt overigens in de meeste rapporten getrokken.

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….