Gazprom Energy nieuwsbrief mei 2016


Groen licht voor Windpark Wieringermeer

De Raad van State heeft beroepen en bezwaren tegen windpark Wieringermeer ongegrond verklaard. Daarmee is de weg vrij om eind 2019 een van de grootste windparken op land in bedrijf te nemen. Het park zal bestaan uit 99 windturbines met een gezamenlijke capaciteit van 300 tot 350 MW, goed voor de elektriciteitsbehoefte van 280.000 huishoudens. Door de turbines in lijnopstellingen te plaatsen en 75 oudere windturbines te verwijderen, moet de landschappelijke kwaliteit van Wieringermeer behouden blijven.

Bijzonder aan windpark Wieringermeer is dat het de weg moet plaveien voor de combinatie bos en windenergie. Het is de bedoeling om vier turbines te bouwen in het Robbenoordbos, een uniek polderbos met hoogwaardige natuur[1]. Ruimte is in Nederland een schaars goed en de directe overheidssteun voor natuurbeheer is fors ingekrompen. Daarom zijn terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en de bosrijke provincie Gelderland zeer geïnteresseerd om windturbines in bossen te plaatsen. Het experiment met het Robbenoordbos moet leren of de functie van productie van windenergie zich goed laat combineren met de overige belangrijke functies die bossen hebben voor mens en natuur.

[1] Door onder andere de omvang van het bosgebied en de ouderdom, heeft het Robbenoordbos een belangrijke functie voor flora, (inclusief mossen en varens), paddenstoelen (meer dan zeshonderd soorten) en fauna (bosvogels, zoogdieren zoals boom­marter, vleermuizen, e.a.).

Krijgt offshore olie- en gasinfrastructuur een tweede leven?

EZ heeft het ontwikkelkader voor windenergie op zee naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2023 moeten nieuwe windparken op zee worden ontwikkeld met een totaal vermogen van 3450 MW. Het ontwikkelkader schetst in grote lijnen hoe de overheid daar sturing aan zal geven. In het bijzonder wordt daarbij aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het elektriciteitsnet op zee. Bij aanleg van het net op zee wil de overheid ook alvast rekening houden met een uitbouw van het net op zee in een latere fase. Het ontwikkelkader houdt nog geen rekening met de mogelijkheid om de offshore gas infrastructuur te betrekken bij de energietransitie maar in antwoord op Kamervragen noemde Kamp dat wel een interessante gedachte.

Het Nederlandse deel van de Noordzee is voorzien van een fijnmazig netwerk van gasleidingen en productieplatforms. Door uitputting van winbare reserves zal de productie van offshore gas in de komende jaren naar verwachting snel dalen. Offshore infrastructuur die zijn functie verliest moet volgens de huidige regelgeving worden verwijderd. Dat is duur en de platforms en leidingen zijn mogelijk nog goed bruikbaar bij de winning van windenergie op zee. Zo zou op boorplatforms elektriciteit omgezet kunnen worden in gasvormige energiedragers zoals waterstof of methaan. Dat gas kan dan tijdelijk in het gasveld worden opgeslagen en/of via de gasleidingen naar land worden gebracht. EZ en de gassector steunen onderzoek naar dit zogenaamde power to gas (P2G) concept.  Een concrete haalbaarheidsstudie wordt naar verwachting in het najaar opgeleverd. Vooruitlopend daarop slaagde TNO er al in om de mogelijkheden voor hergebruik van olie- en gasplatforms onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

ING ziet een tweede kans voor de gasrotonde strategie

In het vorige decennium bouwde Nederland voortvarend aan de zogenaamde gasrotonde strategie. Nederland wilde ,ondanks de teruglopende eigen gasproductie, spil blijven in de internationale gasmarkt. Die strategie lag echter onder vuur, onder andere door Gasunie’s overname van Duitse gasleidingen waarop zwaar moest worden afgeschreven. Ook de aardbevingen in Groningen droegen er sterk toe bij dat gas als zogenaamde transitiebrandstof uit de gratie raakte. De publieke verontwaardiging over de gevolgen van gaswinning in Groningen is nog lang niet geluwd. Sterker nog, journalisten die aan de basis van de publiciteit voor de problematiek van de aardbevingen stonden, hebben aangekondigd binnenkort een boek over die ‘enge’ gasproductie te publiceren. Naar verwachting zal dat de verontwaardiging weer laten opleven. Dat maakt het des te opmerkelijker dat ING Economisch Bureau juist nu de zegeningen van de gasrotonde bezingt.

ING zet diverse feiten op een rij. Feiten waaruit het grote belang van aardgas voor de Nederlandse economie blijkt. Volgens het rapport wordt Nederland tussen 2025 en 2030 een netto importeur van aardgas. In combinatie met ontwikkelingen zoals de groei van fluctuerende productie van duurzame energie, betekent dat volgens ING dat er nog werk aan de winkel is. Zo pleit ING onder andere voor uitbreiding van mogelijkheden voor internationaal gastransport,waaronder de zogenaamde Nordstream 2. Dit houdt in het leggen van extra leidingen tussen Rusland en het net van Dasunie Deutschland. Aanvoer van extra gas uit Rusland is volgens ING relevant als gas de rol van steenkool moet overnemen. ING pleit verder voor de aanleg van snelle en kortcyclische opslagfaciliteiten zodat gas kan bijspringen als zon- en windenergie het laat afweten.

Marktprijzen

De olieprijzen vertoonden de afgelopen maand behoorlijke schommelingen. Na een flinke dip begin april met als dieptepunt voor Brent zo’n 39,5 USD/bbl, steeg de Brent prijs schoksgewijs tot bijna 48 USD/bbl. Begin mei viel de prijs terug tot beneden 44,5 USD/bbl. De Amerikaanse WTI is met 43,7 ongeveer ¾ USD/bbl goedkoper. De prijsstijgingen werden veroorzaakt door aandacht voor onderbrekingen in de olievoorziening in Libië en Canada maar het sentiment sloeg om. Wederom overheerst aandacht voor de structurele overproductie met prijsdalingen als gevolg. De problemen met productie in voornoemde landen kan namelijk niet verhullen dat er voorlopig nog steeds elke dag bijna 2 miljoen barrels aan de wereldwijde olievoorraden worden toegevoegd.

Sinds november 2014 volgen de kolenprijzen in grote lijnen het patroon van de olieprijzen. Zo ook in de maand april. Net als de olieprijzen, stegen de kolenprijzen in de eerste helft van de maand om vervolgens pas op de plaats te maken. Prijzen voor levering in Rotterdam (=API2) op korte termijn liggen pakweg een dollar per ton lager dan voor leveringen op de langere termijn.  De termijnprijs lag begin mei rond de 46,15 USD/ton, bijna tien procent hoger dan aan het begin van de maand en fors hoger dan de 36,30 USD/ton bodemprijs die in februari werd aangetikt. De sterke prijzen worden mede veroorzaakt door lage voorraden in West Europa.

De prijzen voor emissierechten zijn in april gestegen in lijn met stijgende olieprijzen, maar ook bij emissierechten waren de prijsschommelingen fors. De emissierechten profiteerden van het opwaartse sentiment dat ook kolen, gas en elektriciteitsprijzen deed stijgen. Bij handel in emissierechten ging de aandacht in het bijzonder uit naar het voornemen van Duitsland om steun te geven aan het hanteren van minimum prijzen voor emissierechten. Dat duidt op politieke wil om het handelssysteem daadwerkelijk te versterken maar of de regering het voornemen daadwerkelijk onderschrijft is nog onzeker. Dat maakt de markt nerveus en draagt bij aan de forse prijsschommelingen. Begin mei lagen de prijzen voor emissierechten rond 6,20 EUR/ton.

Net als de overige energieproducten zijn in april ook de prijzen voor elektriciteit gestegen. Relatief gezien is de stijging met ruim 20% significant. Historisch gezien zijn de prijzen voor basislast cal 2017 -2019 met 27 tot 28 EUR/MWh nog steeds vrij laag. Ondertussen neemt de verwachting toe dat Nederlandse elektriciteitsprijzen in toenemende mate zullen worden bepaald door Duitse prijzen. Sinds de introductie van de zogenaamde flow based allocatie van importcapaciteit is die invloed al fors toegenomen. In de eerste helft van 2017 zal die invloed nog verder groeien als de mogelijke stroomimport vanuit Duitsland met 50% toeneemt door de nieuwe kabel tussen Doetinchem en Wesel.

Ondanks het feit dat olieproducenten geen overeenstemming konden bereiken over beperking van de olieproductie steeg de olieprijs op 18 april. Die onverwachte stijging leek op de gasmarkt een schokgolf te veroorzaken met zeer forse prijsstijgingen als gevolg. Ook de relatief lage buitentemperaturen droegen bij aan de stijging die overigens van vrij korte duur was. De scherpe daling die op de stijging volgde ging echter niet zo diep waardoor de prijzen begin mei hoger lagen dan begin april.

Bron: Ice-Endex

Nieuwe functionaliteit Mijn Gazprom Energy

Vanaf volgende week is het voor klanten van Gazprom Energy ook mogelijk om online hun bank- en/of betaalgegevens te wijzigen via Mijn Gazprom Energy. Hiervoor hoeft dan dus geen geen wijzigingsformulier meer ingevuld en toegestuurd te worden.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….