05 maart 2019

Zoektocht naar het beste beleid om gasleveringen CO2-vrij te maken

Aardgas zou eigenlijk het voorbeeld van elektriciteit moeten volgen. Bij de verduurzaming van de energievoorziening is van begin af aan consequent ingezet op het vergroten van het aandeel groene stroom in de totale productiemix. De Europese gassector wil dat er een soortgelijk beleid komt voor vergroting van het aandeel duurzaam gas in de totale gasstromen. Belangenbehartiger Eurogas riep de Europese Commissie daarom op om een bindend doel voor CO2-vrij gas op te nemen in de nieuwe regeling voor de gasmarkt waaraan de Commissie werkt. Door leveranciers van gas te verplichten om een, bij voorkeur geleidelijk stijgend, aandeel duurzame gassen bij te mengen, kan de markt voor duurzame gassen snel groeien.

De Commissie heeft laten weten zich wel door de elektriciteitssector te laten inspireren, maar vindt één bindend doel voor bijmenging van duurzame gassen als waterstof en bio-methaan geen goed idee. De Commissie vreest voor ongewenste bijeffecten, zoals landbouwers die massaal overstappen van voedsel- naar energiegewassen. Door rekening te houden met zulke effecten wordt het systeem weliswaar ingewikkeld, maar kan het echte doel, CO2-reductie, beter worden bereikt.

Tevens wil de Commissie in de komende regelgeving meer rekening gaan houden met de totale transportkosten. Dat is gunstig voor de gassector, want transport van gas is beduidend goedkoper en robuuster dan transport van elektriciteit. Het stimuleren van duurzame elektriciteit vergt bijzonder forse investeringen in uitbreiding en versterking van transportnetten. Daarom is er veel te zeggen voor zwaar inzetten op duurzame gassen. In Duitsland bijvoorbeeld kan het gasnetwerk nu al tot 30% waterstof aan.

Nieuwe eisen aan energieverbruik woningen houdt de gemoederen bezig

Nieuw te bouwen woningen moeten aan diverse eisen voldoen, waaronder eisen ten aanzien van het energieverbruik. Die zogeheten BENG-eisen zijn per 1/1/2020 toe aan vernieuwing en dat proces verloopt niet zonder slag of stoot. Algemeen werd verwacht dat de eisen aan energiezuinigheid van nieuwe gebouwen zouden worden aangescherpt, maar het omgekeerde lijkt juist het geval te zijn. Mede omdat elektriciteit in de toekomst steeds schoner geproduceerd zal worden, stelt het conceptbesluit minder strenge eisen aan elektriciteitsverbruik. Een van de gevolgen van die gedachtegang is dat bij gebruik van warmtepompen, er minder grondig geïsoleerd hoeft te worden. Vanwege de relatief schone elektriciteit, deert het minder als de warmtepomp wat harder moet werken. Dat is echter tegen het zere been van partijen die zich inspannen om de isolatielat juist hoog te leggen. De consultatieronde over het voorgenomen besluit heeft daarom diverse nogal pittige reacties opgeleverd. Zelfs openbare netbeheerder Stedin heeft samen met enkele partners geageerd tegen de ‘stap terug in de tijd’. Energie die je niet verbruikt, hoeft immers ook niet duurzaam opgewekt te worden.

Een van de problemen waar diverse partijen op wijzen is de overwaardering van installaties en onderwaardering van investeringen in het eigenlijke bouwwerk, de zogeheten schil. Die schil gaat namelijk ruim veertig jaar mee en na-isoleren is duur en ingrijpend. Installaties daarentegen gaan slechts pakweg vijftien jaar mee en zijn relatief eenvoudig te vervangen. Vooruitstrevende partijen in de bouwsector stellen daarom tal van aanpassingen in de normering voor.

Ze willen dat er juist veel meer werk wordt gemaakt van zaken als luchtdichtheid en de isolatiewaarde van ramen en deuren. In de Tweede Kamer heeft de minister van Binnenlandse Zaken echter gezegd dat ze de nieuwe energienormen zodanig wil vaststellen dat de bouwproductie niet in gevaar komt. Om uit de impasse te geraken, stellen de zwaargewichten Neprom, Bouwend Nederland, Aedes en NVB Bouw voor om het besluit een jaar uit te stellen.

Inkoop netverliezen gas wordt eindelijk verhangen

Direct bij de start van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt werden netbeheerders verantwoordelijk gemaakt voor de netverliezen. Netverliezen ontstaan bijvoorbeeld door de warmteontwikkeling tijdens het transport en zaken als diefstal, ongemeten verbruik, meetfouten en niet of onjuist geadministreerd verbruik. Elektriciteitsleveranciers kunnen die verliezen niet of nauwelijks beïnvloeden. De keuze om netbeheerders voor de verliezen verantwoordelijk te maken lag dus voor de hand. Zo worden de netbeheerders geprikkeld om die kosten te beperken, bijvoorbeeld door hun administratie op orde te brengen en te houden en door actief hennepkwekerijen op te sporen.

Bovenstaande argumentatie  gaat ook op voor aardgas, zij het dat het bij gas een relatief geringe kostenpost betreft, omdat tijdens het transport nauwelijks fysiek gas verloren gaat. Toch is bij de vrijmaking van de gasmarkt anders besloten. Maar daar komt verandering in.

In 2018 bleek helaas dat het verhangen van de kosten naar de netbeheerder per 1/1/2019 niet door kon gaan. De wettekst die ter stemming in de Tweede Kamer was ingebracht, was niet de tekst die ingebracht had moeten worden. Toen die fout werd ontdekt, vonden netbeheerders dat er niet meer genoeg tijd was om de inkoop te organiseren. Zoals het er nu uitziet, komt er per 1/1/2020 eindelijk een wijziging aan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft namelijk een besluit gepubliceerd om de fouten uit het verleden te herstellen.

Marktprijzen

De olieprijzen zitten duidelijk in de lift. Productiebeperkingen, problemen in Venezuela en het optimisme over de handelsbetrekkingen tussen de VS en China, beïnvloeden het sentiment opwaarts. Begin februari lagen de prijzen voor brent rond de 60 USD/bbl, maar eind februari moest een kleine 67 USD/bbl worden betaald. De kloof tussen de prijzen voor de goedkopere Amerikaanse WTI en de relatief dure Europese brent zijn opgelopen van 8 USD/bbl begin februari tot bijna 10 USD/bbl eind februari.

De prijzen voor steenkool daalden in de eerste helft van februari fors. Levering in 2020 daalde van zo’n 85 USD/ton naar 76 USD/ton halverwege de maand, om vervolgens weer wat op te krabbelen en de maand af te sluiten rond 80 USD/ton. De relatief hoge temperaturen voor de tijd van het jaar dragen bij aan die prijsbewegingen, wat zich ook uit in prijzen voor levering op korte termijn die beduidend beneden de prijzen voor levering volgend jaar liggen. Zo is levering in maart 2019 ruim 5 USD/ton goedkoper dan de cal 2020.

Bij emissierechten zorgt Brexit nog steeds voor enige onzekerheid, maar de laatste dagen van februari had dat vooral een prijsopdrijvend effect. De Britten lijken zich te willen inspannen om een no-deal situatie te voorkomen en willen bovendien op een of ander wijze met het ETS-systeem verbonden blijven. De aanvankelijke daling van ruim 23 EUR/ton begin februari tot beneden 19 EUR/ton op 21 februari, werd daarmee gekeerd. De maand werd afgesloten met prijzen ruim boven 21 EUR/ton.

Op de elektriciteitsmarkt was het in februari vrij rustig met prijzen die de ontwikkeling bij kolen en emissierechten weerspiegelen. Mede veroorzaakt door de hoge temperaturen daalden de prijzen geleidelijk om eind van de maand weer iets te stijgen. Basislast kalenderjaar 2020 kostte begin februari ruim 52 EUR/MWh en eind van de maand een kleine 51 EUR/MWh.

Ook in de gasmarkt weerspiegelden de prijzen dezelfde ontwikkelingen als in de elektriciteitsmarkt. Hoge aanvoer van LNG en relatief laag verbruik door de hoge buitentemperatuur, betekenen dat de gasmarkt ruim in de jas zit. Over de maand februari had dat licht dalende prijzen als gevolg met een stijging in de laatste dagen van de maand.

Bron: Ice-Endex


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….