Gazprom Energy nieuwsbrief maart 2017

03 maart 2017

Aparte leverancier voor aparte onderdelen van de elektrische installatie

De toezichthouder heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd om het voor consumenten en bedrijven mogelijk te maken om met meerdere elektriciteitsleveranciers tegelijk te werken. Als voorbeeld noemt ACM consumenten die voor de elektrische auto met een andere leverancier in zee willen gaan dan voor de rest van hun verbruik. Bij grootverbruikers geeft ACM als voorbeeld om voor teruglevering een overeenkomst te hebben met een andere leverancier dan voor afname. De ACM verwacht dat afzonderlijke energiecontracten voor verbruikseenheden of installaties zoals laadpalen, noodaggregaten en warmtekrachtinstallatie vanaf 2018 mogelijk wordt.

In het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid gecreëerd om als het ware administratieve aansluitingen te creëren achter de officiële netaansluiting.  Zulke administratieve aansluitingen moeten zijn voorzien van comptabele meetinstallaties. De meetverantwoordelijke partij voor de hoofdaansluiting moet ook de verantwoordelijkheid nemen voor de secundaire alloactiepunten. De capaciteitsbehoefte achter het allocatiepunt is maatgevend voor de eisen aan de meetinstallatie. De ACM ziet voor de netbeheerders geen ruimte om extra geld te vragen voor het creëren van de allocatiepunten.

Pleitbezorgers voor lokale handel in energie betogen regelmatig dat huishoudens met meerdere leveranciers tegelijktijdig moeten kunnen werken en zelfs meerdere keren per dag van leverancier moeten kunnen wisselen. De ACM wijst er voor de goede orde op dat het huidige ontwerpbesluit daar niet in voorziet. Om elke twijfel daarover weg te nemen mag er achter een allocatiepunt geen sprake zijn van een woonfunctie.

Hervorming Emissiehandel gaat de goede kant op maar de strijd is nog lang niet gestreden

In de EU Milieuraad sloten de Europese milieuministers op 28 februari een compromis over een voorstel tot hervorming van het systeem van verhandelbare emissierechten. Een belangrijk aspect van het compromis is de daling van het aantal jaarlijks uit te geven emissierechten. De ministers kwamen overeen na 2020 een jaarlijkse vermindering van 2,2% te willen toepassen. Dat ten opzichte van de huidige 1,74% vermindering per jaar.

De Milieuraad moet over het compromis nog een akkoord bereiken met het Europees Parlement. Halverwege februari nam het Europese Parlement een eigen plan aan voor hervorming van het systeem van verhandelbare emissierechten. Tot 2024 wil het parlement niet verder gaan dan het jaarlijks verminderen van het aantal uit te geven rechten met 2,2%. Op dit aspect ligt overeenstemming tussen beide EU instituten dus voor de hand.

Naast de jaarlijkse reductie wil de Milieuraad na 2024 op jaarlijkse basis rechten gaan vernietigen die zijn geabsorbeerd door het zogeheten marktstabiliteitsreserve (MSR). Dit onderdeel van het compromis gaat verder dan het oorspronkelijke voorstel om eenmalig rechten uit de markt te halen. Ook het parlement wil emissiehandel versterken via de aanscherping van de MSR. Dat onder andere door vanaf 2019 meer rechten te absorberen en per 1 januari 2021 zo’n 800 miljoen rechten definitief te schrappen.

Terwijl voorstanders van een sterk systeem van emissiehandel teleurgesteld zijn in het ambitieniveau van de hervormingen, heeft Polen aangekondigd zich tegen de hervormingen te zullen verzetten.

In de Milieuraad accepteerden slechts 19 van de 28 lidstaten het compromis.

Volgens Polen beïnvloedt dat compromis echter de beleidsvrijheid van lidstaten in keuzes voor energiesystemen. Zo’n ingreep vereist unanimiteit die eind februari ontbrak.

Kamp bepleit terughoudendheid bij uitbreiding van het speelveld voor netwerkbedrijven

Minister Kamp heeft vragen over het wetsvoorstel Versnelling Energie Transitie beantwoord. Daarin waarschuwt hij voor marktverstoring als netwerkbedrijven ruimte krijgen om nieuwe producten en diensten op de markt te zetten. De publieke aandeelhouders van de netwerkbedrijven willen die ruimte juist wel hebben. Netwerkbedrijven kunnen namelijk vanwege lage eisen aan financieel rendement en synergievoordelen dankzij het netbeheer, snel en grootschalig werken. Gebaseerd op ervaringen

van de ACM wijst Kamp er op dat de (dreiging van) concurrentie van netwerkbedrijven voor marktpartijen juist een reden kan zijn om de markt niet te betreden.

Dat remt ook de innovatiekracht van start-ups en MKB-bedrijven. Volgens Kamp is daarom een duidelijke afbakening van activiteiten van netwerkbedrijven belangrijk voor het slagen van de energietransitie.

EU zet in op LNG tankstations voor vrachtauto’s

Het pan-Europese project LNG Motion heeft definitief een kleine dertig miljoen euro subsidie toegekend gekregen uit het EU infrastructuurfonds Connecting Europe Facility for Transport. Het geld is bedoeld voor de uitrol van een netwerk van tankstations om vrachtauto’s van LNG/CNG/Groengas te kunnen voorzien. Met de subsidie wordt ongeveer de helft van de kosten gedekt die gemoeid zijn met de bouw van de 400 tankstations waarover het consortium tegen 2030 wil beschikken. Het Nederlandse Pitpoint is onderdeel van het consortium. Pitpoint wijst erop dat de toekenning van de subsidie het belang van aardgas als meest geloofwaardig alternatief voor diesel onderstreept.

In vergelijking

met diesel vermindert LNG de emissie van fijnstof en NOx met maar liefst 90% en de uitstoot van CO2 ligt ongeveer 15% lager.

Gazprom Energy is op zoek naar nieuwe collega's

Een overzicht van de vacatures vind je hier.

Marktprijzen

Na enkele prijsschommelingen begin februari verliepen de olieprijzen gedurende de rest van de maand vrij vlak. Begin maart deed zich een daling voor. De olievoorraden in de Verenigde Staten blijken hoger te liggen dan in de afgelopen twee maanden het geval was. Ook de sterke dollar duwt de olieprijzen omlaag. De prijs voor brent lag begin maart rond 55 USD/bbl, pakweg twee dollar lager dan aan het begin van de maand. De prijs voor WTI lag ongeveer 2,5 USD/bbl beneden de prijs voor brent.

De termijnprijzen voor steenkool schommelde gedurende maand februari, maar bleven nagenoeg op hetzelfde niveau. Cal 2018 levering begon en eindigde de maand op prijsniveaus rond de 68 USD/ton. Kwartaal 2 2017 begon en eindigde de maand op prijsniveaus rond 75 USD/ton. Prijzen voor leveringen op korte termijn vertoonden een afwijkend gedrag. Sinds de laatste volle week van februari dalen de korte termijnprijzen voor kolen aanzienlijk. April 2017 levering daalde van 81 USD/ton begin februari naar 76 USD/ton eind februari.

Tot de bijeenkomst van de Milieuraad op 28 februari zat er nauwelijks beweging in de prijs voor CO2 rechten. De prijs schommelde de hele maand iets boven de 5 EUR/ton. Na het bereiken van een compromis tussen de milieuministers van de EU lidstaten steeg de prijs richting 6 EUR/ton.

Ook de elektriciteitsmarkt bevindt zich in een rustige fase. De termijncontracten verliepen gedurende de maand februari vrij vlak met prijzen voor cal 2018 basislast licht schommelend net boven 34 EUR/MWh. Vanwege de relatief hoge temperaturen zitten de contracten met levering op korte termijn in een glijvlucht omlaag. April levering basislast daalde van 42 EUR/MWh naar 38 EUR/MWh terwijl kwartaal 2 levering basislast daalde van rond 39 EUR/MWh naar ongeveer 36 EUR/MWh.

De gasprijzen vertoonde in de loop van februari een vrij vlak verloop. Net als bij olie deed zich echter aan het einde van februari en begin van maart een duidelijke daling voor. Leveringen op korte termijn werden gedurende de maand februari wel aanmerkelijk goedkoper. Zo daalden de dag vooruitprijzen van 23 EUR/MWh begin februari naar pakweg 17 EUR/MWh begin maart.

 

Bron: Ice-Endex


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….