06 juli 2018

Register voor gebieden zonder aansluitplicht op het gasnet

Sinds begin van deze maand is het niet langer vanzelfsprekend dat nieuwbouw kan rekenen op een aansluiting op het gasnet. Bij vergunningen voor nieuwbouw die vanaf 1 juli j.l. worden aangevraagd, zijn netbeheerders niet langer zonder meer verplicht een gasaansluiting te realiseren als de opdrachtgever daar om vraagt. Afhankelijk van de situatie geldt een ‘ja, mits…’ of een ‘nee, tenzij…’ beleid. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds nieuwbouw in bestaande wijken met een gasnet en anderzijds nieuwbouw in nieuwe wijken zonder gasnet. In het eerste geval kan de gemeente besluiten nieuwe gasaansluiting niet meer toe te staan, maar dan moet de gemeente wel een alternatief bieden, bijvoorbeeld een aansluiting op een warmtenet. Bij bestaande wijken moet de gemeente dus uitdrukkelijk besluiten om geen nieuwe gasaansluitingen toe te staan. Bij nieuwbouwwijken geldt het omgekeerde: geen nieuwe gasaansluiting tenzij de gemeente dat uitdrukkelijk wel toestaat.

Dat toestaan kan alleen bij ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’. Door de uiteenlopende situaties, gevolgen, keuzes en mogelijkheden om al dan niet gasaansluitingen toe te staan, dan wel deze juist te verbieden, dreigt de situatie van willekeur en rechtsonzekerheid. Om dat te voorkomen gaat ACM een register bijhouden met besluiten van gemeenten om in bepaalde gebieden wel of juist geen nieuwe gasaansluitingen toe te staan.

Afnemers van aardgas zijn in Nederland duur uit

De federale Belgische toezichthouder CREG heeft een internationale prijsvergelijking gepubliceerd. In de studie worden energieprijzen voor huishoudens en kleine bedrijven in België vergeleken met prijzen voor eindverbruikers in omliggende landen. De gehanteerde prijzen stammen van februari 2018 en de studie maakt zonneklaar dat de leveringstarieven alleen slechts beperkte invloed hebben op de rangvolgorde. Voor elektriciteit betalen huishoudens de hoofdprijs in Duitsland, op de hielen gezeten door Vlaanderen. Dat wordt vooral veroorzaakt door de hoge heffingen en belastingen voor ‘profiel E1’ in die gebieden.  Voor het midden- en kleinbedrijf (profiel E2) is elektriciteit in Duitsland en Vlaanderen nog steeds het duurste, maar de verschillen zijn beduidend geringer dan voor huishoudens.

De kosten voor aardgas laten een compleet ander beeld zien. Huishoudens (profiel G1) zijn in Nederland het duurste uit. Dat vooral vanwege de heffingen en belastingen, die zo’n 55% van de rekening uitmaken.

Huishoudens zijn voor gasverbruik het goedkoopste uit in het Verenigd Koninkrijk, wat vooral komt doordat slechts 6% van de rekening bestaat uit heffingen en  belastingen.  Ook kleine zakelijke verbruikers (profiel G2) zijn in Nederland bijna 20% duurder uit dan de een na duurste, Frankrijk. Ten opzichte van de goedkoopste, het Verenigd Koninkrijk, is het Nederlandse MKB bijna 50% duurder uit . Net als bij huishoudens wordt dat veroorzaakt door belastingen en heffingen: ruim 50% van de totale gasrekening.

Acceptatiegraad slimme meters is stabiel: 88%

Net als in 2016 weigerden in 2017 slechts 12% van de kleinverbruikers de plaatsing van slimme meters. Het gebruik van diensten in aanvulling op slimme meters nam met 4% licht toe. In 2017 had 18% van de afnemers met een slimme meter de beschikking over een zogenaamde ‘energieverbruiksmanager’.

Aan de Tweede Kamer schrijft minister Wiebes dat hij verwacht dat kennis van het energieverbruik bijdraagt aan energiebesparing. Wiebes wil actie ondernemen om consumenten beter bekend te maken met energieverbruiksmanagers. Uit de voortgangsrapportage slimme meters blijkt namelijk dat die bekendheid afneemt. Slechts 11% van de mensen met een slimme meter ontvangt een aanbieding voor energieverbruiksmanagers, vooral van de eigen energieleverancier.

Zweedse netbeheerder waarschuwt: windenergie kan gevolgen sluiting kerncentrales niet opvangen

Met een significante hoeveelheid kerncentrales was Zweden decennia lang een stabiele factor in de Scandinavische elektriciteitsmarkt. Die situatie is inmiddels drastisch veranderd en verdere verslechtering zit er aan te komen. Door de sluiting van een kerncentrale moet Zweden de komende winter elektriciteit importeren, terwijl voorheen juist elektriciteit werd geëxporteerd. Omdat binnenkort nog eens twee van de resterende acht kerncentrales dicht gaan, vreest Svenska Kraftnat, de Zweedse TSO, dat er in de winter van 2019/2020 zelfs tekorten kunnen ontstaan. Zweden wil de sluiting van de kerncentrales opvangen door fors te investeren in windenergie, maar dat gaat de netbeheerder te langzaam en bovendien gaat windenergie onvermijdelijk gepaard met onzekerheid of het wel voldoende waait als de elektriciteit hard nodig is. Indirect heeft de sluiting van Zweedse kerncentrales ook gevolgen voor Nederland.

Zweden maakt namelijk onderdeel uit van de ‘Nordic market’. Nederland is met die markt verbonden via de Norned kabel tussen Nederland en Noorwegen en vanaf begin volgend jaar via de Cobra kabel tussen Nederland en Denemarken.

Actuele informatie over transport en prijzen in deelmarkten van de Noorse markt, toont SVK in de ‘control room’:  https://www.svk.se/en/national-grid/the-control-room/

Marktprijzen

De olieprijzen zijn in de tweede helft van de maand juni fors opgelopen. Vooral de Amerikaanse WTI steeg fors. In de afgelopen maanden was de kloof tussen de duurdere Europese brent en goedkopere Amerikaanse WTI juist gestaag toegenomen, tot een verschil van zo’n 10 USD/bbl. Echter, in de afgelopen dagen nam het verschil snel af tot slechts 4 USD/bbl. Dat komt in belangrijke mate door daling van de voorraden in de Verenigde Staten maar ook de geopolitieke spanningen dragen er aan bij. De Verenigde Staten drijven Iran en de Iraanse olie-export in het nauw, waardoor de markt vreest voor tegenacties, zoals het afsluiten van de Perzische Golf. Daarbij komt dat ook de olieproductie in Libië en Venezuela geplaagd wordt door grote problemen. Saoedi Arabië probeert de prijsstijging te dempen door de olieproductie te verhogen. De stijging van brent bleef mede daardoor beperkt, van ruim 75 USD/bbl aan het begin van de maand juni naar ruim 78 USD/bbl begin juli.  WTI liep op van ruim 65 USD/bbl begin juni tot74 USD/bbl begin juli.

Vooral in de tweede helft van juni volgden de prijzen voor steenkool de sterke prijsstijging van olie. In de eerste helft daarentegen liepen de prijzen eerst op om halverwege de maand fors te dalen. Sterke vraag in Azië, inspanningen om nieuwe kolenmijnen te openen in Australië en beperkingen voor kolenexport in Indonesië, zijn enkele van de verklaringen voor het wisselvallige prijsverloop. Levering Cal 19 liep van een kleine 88 USD/ton aan het begin van juni, op tot een kleine 92 USD/ton begin juli. Prijzen voor levering in kwartaal 4 2018 liggen zo’n 6 USD/ton hoger dan voor Cal 19.

In juni bleven de prijzen voor emissierechten redelijk stabiel tussen 14 en 16 EUR/ton.

De prijzen voor elektriciteit weerspiegelen het patroon van de overige commodities. Dat geldt vooral voor de leveringen in de rest van 2018. Levering basislast kwartaal 4 laat bijvoorbeeld in de eerste dagen van juli een ferme stijging zien, terwijl bij basislast Cal 19 de prijsstijging rustiger verliep. Aan het begin van de maand juni lag de prijs voor basislast 2019 rond de 47 EUR/MWh en pluste er in de loop van de maand bijna 1 euro bij.  Levering basislast kwartaal 4 2018 begon de maand juni rond 52 EUR/MWh, maar steeg begin juli naar een kleine 56 EUR/MWh.

Ook de gasmarkt kopieerde in de maand juni de prijsontwikkelingen op de oliemarkt. Opvallend daarbij is dat de korte termijnprijzen pakweg 1,5 EUR/MWh hoger liggen dan de cal 2019 prijzen.  Zelfs de traditioneel goedkope maand augustus, blijft met een premie van 1,4 EUR/MWh structureel duurder dan levering 2019. Die hoge prijzen voor leveringen in de komende maanden worden onder andere veroorzaakt doordat de vullingsgraad van de gasopslagen nog steeds achterloopt op de niveaus in voorgaande jaren. Ook het warme weer in combinatie met weinig wind, stuwt de korte termijn prijzen vanwege de extra vraag naar gas voor de productie van elektriciteit.

 

Bron: Ice-Endex

 

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….