Gazprom Energy Nieuwsbrief juli 2017

10 juli 2017

ACM wijst klacht over forse stijging van Stedin’s aansluittarieven af

De tarieven om kleinverbruikers op het elektriciteitsnet van Stedin aan te sluiten zijn dit jaar 75% hoger dan vorig. Die kostenstijging is een flinke tegenvaller voor projectontwikkelaars, omdat de onvoorziene stijging ten koste gaat van de projectresultaten. Neprom, als belangenbehartiger van de projectontwikkelaars, heeft daarom bij ACM een klacht ingediend. Daarbij wees Neprom erop dat vooral aansluitingen tot 3*25 A fors duurder zijn geworden. Na onderzoek heeft ACM de klacht afgewezen.

De kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door nieuwe verplichtingen waaraan Stedin moet voldoen, zoals bodemonderzoek en milieuvergunningen. Deze kosten drukken relatief zwaar op kleine aansluitingen en Stedin is nu eenmaal verplicht om per aansluitcategorie kostendekkende tarieven in rekening te brengen. Anders dan Neprom beweert, leiden de hogere tarieven dus niet tot meer winst voor Stedin, aldus ACM.

Zuid Australië gaat met Tesla batterijen het elektriciteitsnet stabiliseren

In Nederland wordt veel gestudeerd op de mogelijke gevolgen van het sluiten van kolencentrales en toenemende afhankelijkheid van zonne- en windenergie. In Zuid-Australië zijn acties ondernomen om het elektriciteitsnet te stabiliseren. De staat met 1,7 miljoen inwoners wordtdoor de afhankelijkheid van windenergie regelmatig geconfronteerd met grootschalige uitval van het transportnet en hoge elektriciteitsprijzen als het niet waait.

Om de problemen aan te pakken heeft Zuid-Australië een overeenkomst gesloten met Tesla.

Nog voor het einde van het jaar moet Tesla een opslagfaciliteit van 100 MW/129 MWh realiseren op straffe van een boete van minimaal 50 miljoen dollar. Ter vergelijk, de ‘grootste energieopslagplaats van de Benelux’ die Tesla bij de Jaarbeurs Utrecht gaat bouwen, krijgt een opslagmogelijkheid van1,5 MWh.

ICE voor 100% eigenaar van Ice-Endex

De Nederlandse Gasunie heeft het belang van 20% in Ice-Endex verkocht aan Intercontinental Exchange, oftewel ICE. ICE is daarmee voor de volle 100% eigenaar geworden van de energiebeurs, die een cruciale rol heeft gespeeld bij het ontwikkelen van handel in energie in het algemeen en gas in het bijzonder. De verkoop kon volgens Gasunie plaatsvinden, omdat Ice-Endex zich heeft ontwikkelt tot een liquide, veilig en efficiënt handelsplatform voor stroom en gas. “De handel bloeit, en een volledig eigenaarschap door ICE is nu de logische stap”, aldus Gasunie.

Wel hebben de partijen een intentieverklaring afgesloten  voor verdere samenwerking op het gebied van de Nederlandse energiemarkt.

Die samenwerking is relevant, want zelfs bij bloeiende handel kan liquiditeit op deelmarkten achterblijven. Zo is de liquiditeit op de spotmarkt regelmatig dermate gering dat er geen ‘neutrale gasprijs’ kan worden vastgesteld. In de tarievensystematiek van GTS is dat de prijs die onder andere wordt gehanteerd voor offline alloacties.

Kamp blaast discussie over duurzaamheid van vaste biomassa nieuw leven in

Minister Kamp heeft een Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen ingesteld. Voor een periode van 8 jaar moet deze commissie het ministerie adviseren bij het beoordelen van certificatiesystemen voor de duurzaamheid van vaste biomassa.

In lijn met artikel 17 van de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie stelt het Besluit SDE+ strenge eisen aan het gebruik van biomassa voor energieproductie.

Producenten moeten aantonen dat de gebruikte biomassa aan de duurzaamheidscriteria voldoet. Daartoe kunnen ze gebruik maken van goedgekeurde certificatensystemen of zulke systemen zelf opzetten. De commissie moet onder andere informatie over de inhoud en het beheer van zulke systemen vergaren.

Haalbaarheidsstudie naar gascentrale met CO2-vrij aardgas

Door aardgas om te zetten in waterstof en de CO2 die daarbij vrij komt ondergronds op te slaan, moet klimaat-neutrale elektriciteitsproductie met gascentrales mogelijk worden. Dat is in een notendop de essentie van een haalbaarheidsstudie die Statoil, Vattenfall/Nuon en Gasunie gaan uitvoeren. De drie partijen hebben namelijk een intentieverklaring gesloten om te onderzoeken of Vattenfall’s Magnum gascentrale in Delfzijl, omgezet kan worden naar draaien op waterstof in plaats van aardgas.

De waterstof zou dan geproduceerd moeten worden met aardgas van Statoil, waarbij Statoil de vrijkomende CO2 definitief opslaat. Statoil heeft hiervoor recent een concessie van de Noorse Staat verworven. Gasunie tekent voor het transport en eventuele opslag van waterstof. Het idee is om per 2023 een van de drie eenheden van de Magnum centrale op waterstof te laten draaien.

Marktprijzen

De brent olieprijzen schommelden in juni binnen de range van 44 – 51 USD/bbl. Begin juni bracht een vat brent nog 51 USD op maar die prijs daalde snel tot beneden 45 USD/bbl. Daarbij speelde een rol dat Opec er niet in lijkt te slagen de productie te beperken. Libië en Nigeria voeren daarentegen de productie juist op. In de laatste volle week van juni steeg de prijs weer door dalende benzinevoorraden in Amerika, maar begin juli sloeg de richting om. Dat mede vanwege geruchten dat Rusland de export van olie niet verder wil beperken. Prijzen voor brent daalde daarop tot beneden 48 USD/bbl. Prijzen voor de Amerikaanse WTI liggen vrij consequent zo’n 2,5 USD/bbl beneden de prijzen voor brent.

De prijzen voor steenkool stijgen geleidelijk maar gestaag. Vooral de prijzen voor termijncontracten zijn in de maand juni aanmerkelijk gestegen. Levering 2018 bracht aan het begin van de maand ruim 66 USD/ton op, terwijl die prijs begin juli zo’n 72 USD/ton bedroeg. Daarmee liggen termijncontracten echter nog steeds beduidend lager dan de prijzen voor levering in de komende maanden. Prijzen voor leveringen op korte termijn bedragen ruim 79 USD/ton. De prijsstijgingen worden mede veroorzaakt doordat elektriciteitsproductie met steenkool aantrekkelijk blijft.

De prijzen voor emissierechten kwamen in de maand juni nauwelijks in beweging en schommelden slechts lichtjes rond 5 EUR/ton.

De prijzen voor levering van basislast elektriciteit in de komende maanden daalden sinds het begin van de maand juni met pakweg 2 EUR/MWh voor. Prijzen voor langere termijn daarentegen vertoonden een licht stijgende tendens. Daardoor zijn de prijzen voor korte en lange termijn leveringen dicht bij elkaar gekomen en schommelden begin juli rond de 34,5 EUR/MWh.

Bij aardgas is begin juli vooral de prijs voor levering in kwartaal 4 2017 en winter 18 sterk gestegen. Winter 18 is momenteel het duurste TTF product dat op de termijnmarkt van ICE wordt verhandeld. Ook de overige producten zijn begin juli duurder geworden, ingegeven door sterke vraag naar gas in Zuid Europa en onderhoud bij gasproducenten een rol spelen.

 

Bron: Ice-Endex


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….