Gazprom Energy Nieuwsbrief juli 2015

10 juli 2015

Klimaatzaak Urgenda: CO2 reductie met 25% omlaag

Vriend en vijand lijkt verrast door de uitspraak van de rechter in de zogenaamde klimaatzaak. Stichting Urgenda en ongeveer 900 burgers eisten dat de regering veel meer werk maakt van het klimaatbeleid. Ten opzichte van 1990 moet in 2020 de Nederlandse CO2 uitstoot tussen de 25% en 40% omlaag. De rechter gaat daarin mee en heeft de ondergrens van Stichting Urgenda’s eis aan de regering oplegt. De regering beraadt zich nog over het wel of niet in beroep gaan tegen de uitspraak en zal de Tweede Kamer (na het zomerreces) bij die beraadslaging betrekken.

De uitspraak heeft in de (inter)nationale media veel aandacht gekregen. Meer werk maken van klimaatbeleid kan op veel instemming rekenen maar tal van commentatoren wijzen er ook op dat de rechter op de stoel van de politiek is gaan zitten. In België voert een nog veel grotere groep burgers een soortgelijke rechtszaak tegen de Belgische regering. Voor sommige energiebedrijven vormde de uitspraak aanleiding om met kracht te pleiten voor sluiting van alle kolencentrales. In het vastgestelde beleid mikt Nederland op een CO2 reductie van 18%. De extra 7% reductie die nodig is om aan de uitspraak te voldoen zou eenvoudig kunnen worden gerealiseerd door gascentrales te laten draaien in plaats van kolencentrales.

Gazprom en Gasunie gaan samen optrekken in uitrol small scale LNG infrastructuur

Gasunie en Gazprom hebben een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten om infrastructuur voor de levering van vloeibaar aardgas voor de transportsector in Noordwest-Europa te ontwikkelen. Van alle fossiele brandstoffen is aardgas namelijk het schoonste. De transportsector kan daar van profiteren, mits aardgas met een hoge energiedichtheid als transportbrandstof voorhanden is. Vloeibaar aardgas voldoet aan die eis. Omdat schepen en zwaar wegtransport veelal internationaal actief zijn, is er behoefte aan een internationaal systeem van vulpunten. Gasunie en Gazprom gaan daar nu samen werk van maken. 

Duitsland ziet af van zware belasting op bruinkool

In 2020 wil Duitsland 40% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Om dat te bereiken is het haast onvermijdelijk om de echte zware CO2 uitstoters aan te pakken: de bruinkoolcentrales. Per eenheid elektriciteit stoten deze centrales ruim drie keer zo veel CO2 uit dan moderne gascentrales. Bovendien heeft Duitsland met een opgesteld vermogen van 21 GW relatief veel bruinkoolcentrales. Dat maakt het tevens lastig om de sector aan te pakken. Het voornemen om een zware belasting op te leggen aan bruinkoolcentrales stuitte op veel weerstand bij met name RWE en Vattenfall. Deze bedrijven waarschuwden voor massale sluiting van bruinkoolcentrales. De Duitse regering heeft besloten af te zien van de belasting. In plaats daarvan kiest de regering voor het betalen van de producenten om de oudste centrales in reserve te plaatsen. De details van het geleidelijk uitbreiden van de pool met oude reserve-centrales moeten nog worden uitgewerkt. Dat geldt ook voor het flankerende beleid om oude kolengestookte warmtekracht-centrales te vervangen door gasgestookte WKCs. Desondanks heeft de Duitse regering wel een indicatie gegeven van de kosten voor de Duitse belastingbetalers: 1,16 miljard EUR/jaar.

De Hoge Raad keurt splitsingswet goed

In lijn met de verwachting heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de acht jaar oude Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) niet in strijd is met Europees recht op vrij verkeer van kapitaal en goederen. De geïntegreerde bedrijven Delta en Eneco moeten derhalve splitsen in enerzijds de commerciële activiteiten productie, handel en levering en anderzijds de activiteit netbeheer. Delta verkeert  in financiële problemen en vreest dat de gedwongen splitsing zal leiden tot de ondergang van de commerciële activiteiten. Voor Eneco betekent de splitsing dat het financieren van commerciële activiteiten lastig wordt als niet langer geleund kan worden op de robuuste financiële positie van netbeheerder Stedin . Eneco dreigt daarom zo’n 400 miljoen Euro voorgenomen Energieakkoord investeringen te schrappen.

De Tweede Kamer wil over de WON met de minister in debat maar handhaving van de wet ligt in eerste instantie op het pad van toezichthouder ACM. Kamp heeft aangegeven de wet te willen handhaven en wijst de Kamer er op dat juist de risico’s die de commerciële bedrijven lopen, reden is om de netbeheerders hiervan te vrijwaren. Diverse marktpartijen hebben ACM juist verzocht de WON voortvarend toe te passen. Productie/handel/levering laten leunen op de financiële kracht van netbeheerders werkt in de ogen van deze partijen concurrentievervalsend. 

Minder gas uit Groningen 

Minister Kamp heeft bekend gemaakt de gaswinning uit Groningen dit jaar te zullen beperken tot 30 miljard m3 in plaats van het al eerder verlaagde plafond van 39,4 miljard m3. Ondanks dat de minister met het besluit de Tweede Kamer vergaand tegenmoet komt, lijkt ‘max 30 mrd m3’ op weinig waardering te kunnen rekenen. Minder is beter is de heersende opvatting en in het gasdebat van begin juli waren eisen voor verdere verlaging naar 18 of 21 miljard m3 schering en inslag. De minister wil zich nu echter nog niet vastleggen op productieplafonds voor 2016, maar daarover pas eind dit jaar uitsluiting geven. Hij wil dan ook indicaties geven voor de langere termijn om zodoende de Groningers niet elk half jaar te confronteren met nieuwe productieplafonds.

Marktprijzen

Net als mei was ook de maand juni vrij rustig. Olieprijzen toonden een lichte daling, mede door de hoge olievoorraden in de VS. Dat uitte zich onder andere door een sterkere daling voor de Amerikaanse WTI (pakweg 57 $/bbl begin juli) dan te zien bij de Europese Brent (pakweg 62 $/bbl). De kolenprijzen toonden in juni een lichte maar constante stijging van iets minder dan 58 $/ton voor levering 2016 aan het begin van de maand, naar zo’n 60 $/ton aan het einde van de maand. Beperkt aanbod van Columbiaanse kolen in combinatie met gestegen vraag naar elektriciteit vanwege het warme weer, gelden als verklaringen voor de stijging.De prijzen voor emissierechten schommelden in juni (net als in mei) rond de 7,50 EUR/ton. Eind juni deed zich een klein dal voor, mogelijk vanwege onzekerheid over de gevolgen van een Griekse exit uit de Euro. Stijging van de vraag naar kolen vanwege het warme weer trok de prijs voor emissierechten echter weer snel uit het dal.Net als kolen liet elektriciteit een stijging zien, vooral voor levering korte termijn. Zo ging de prijs voor levering in augustus tussen mid juni en eind juni met bijna 10% omhoog naar ruim 37 EUR/MWh. Cal 2016 basislast steeg minder sterk naar ruim 39 EUR/MWh. Ook de termijnprijzen voor TTF gas tonen een stijging die eind juni / begin juli iets in tempo toenam. Het mislukken van onderhandelingen voor levering van Russisch gas aan de Oekraïne, alsmede het verlagen van het productieplafond voor Groningengas, liggen daaraan ten grondslag. Voor de korte termijnmarkt speelt ook hogere gasvraag ten behoeve van koeling in met name Italië een rol, al wordt dat effect gedempt door hogere leveringen vanuit Noorwegen.

 

Bron: Ice-endex


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….