09 december 2019

Publicatie Staat van de sector windenergie op zee

In juli 2017 publiceerde SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) het rapport ‘Staat van de sector Geothermie’. Die publicatie was een zware domper voor de hooggespannen verwachtingen over de bijdrage die aardwarmte kon leveren aan de energietransitie. Met nette formuleringen, zoals ‘zwakke veiligheidscultuur’ en ‘moeite om deskundigheid te mobiliseren’, werd de jonge sector in feite gevaarlijk amateurisme verweten. Die verwijten staan in schril contrast met de bevindingen van SodM in het net gepubliceerde Staat van de sector Windenergie op zee. Sterker nog, een van de aanbevelingen van SodM in dit nieuwe rapport is om er voor te zorgen dat het huidige niveau van veiligheid juist behouden blijft, een groot compliment voor de sector. Natuurlijk ziet SodM ook bij windenergie op zee mogelijkheden voor verbeteringen, maar die worden vooral ingegeven door de toenemende internationale samenwerking en verstrengeling bij de uitrol van wind op zee. Dat maakt het volgens SodM wenselijk om procedures en technieken internationaal te standaardiseren. Vooral de wetgever moet van SodM aan de slag, omdat regelgeving nog onvoldoende rekening houdt met (de combinatie van) huidige en toekomstige acti viteiten op de Noordzee. SodM wil daarbij worden aangewezen als mede-toezichthouder voor het ‘net op zee’.

 

Europese Investeringsbank steunt waterstof met raad en daad

Waterstof heeft de wind in de rug. Frans Timmermans, als kersverse vicevoorzitter van de nieuwe Europese Commissie, wil een ‘Green Deal’ met daarin een belangrijke rol voor waterstof. Naar verwachting wordt deze European Green Deal op 11 december gepresenteerd en de waterstof-boodschap kan alvast rekenen op de volle steun van de Nederlandse regering. Om de waterstofeconomie op gang te krijgen, is de komende tien jaar wereldwijd ruwweg 25 miljard euro per jaar nodig. Dat is een schijntje ten opzichte van de jaarlijkse wereldwijde investeringen in olie, gas en hernieuwbare elektriciteit. Desalniettemin gaat het om een substantieel bedrag dat niet eenvoudig bij elkaar geschraapt kan worden. De Hydrogen Council, een groep van directeuren van bedrijven in de sectoren energie, transport en industrie die graag aan de slag willen met waterstof, hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Europese Investeringsbank. De Council zal innovatieve waterstofprojecten aandragen waarin de bank kan investeren en de bank zal de bedrijven helpen bij het financieren van grootschalige waterstofprojecten. Overigens had de ondertekening een Nederlands tintje, want die vond plaats bij het Internationale Energie Agentschap tijdens een sessie over waterstof, voorgezeten door de energieministers van Japan en Nederland.

 

Kwaliteit landschap onder druk door haastige regionale energie strategieën

Halverwege oktober adviseerde het College van Rijksadviseurs om bij de energietransitie vooral ook te letten op de omgevingskwaliteit. Zonder samenhangend beleid en integraal afgewogen maatregelen, dreigt het Nederlandse landschap bedolven te raken onder vrij willekeurig geplaatste windturbines en zonneparken. De adviseurs zien liever geconcentreerde energieopwekking langs snelwegen en bij industrieterreinen. De Regionale Energie Strategieën (RES) die de gemeentegrenzen overstijgen, bieden bij uitstek de kans om daar werk te maken. Dat vereist wel dat de samenwerking in regioverband niet overhaast te werk gaat, iets wat juist wel het geval lijkt te zijn. Gemeenteraden klagen dat ze slecht op de hoogte worden gehouden en daardoor hun democratische taak niet naar behoren kunnen vervullen. Omdat de RESsen begin juni 2020 in concept klaar moeten zijn, vrezen ze zelfs binnenkort voor voldongen feiten te worden geplaatst.

 

Consolidatie van beurshandel

Beursbedrijf Euronext neemt 66% van de aandelen in de Scandinavisch/Baltische energiebeurs Nordpool over, als de autoriteiten daar toestemming voor geven. Energie is een nieuwe tak van sport voor het bedrijf dat onder andere eigenaar is van de Amsterdamse Effectenbeurs, welbekend van de AEX index. Grote concurrent van Euronext is Deutsche Börse die met de European Energy Exchange, oftewel EEX, al langer actief is in de energiemarkt. Onder andere de Amsterdam Power Exchange is opgegaan in EEX’s onderdeel EPEX Spot.

De overname kan mogelijk concurrentie tussen de energiebeurzen stimuleren en anderzijds is er juist sprake van toenemende samenwerking tussen beurzen in het kader van de eenwording van de Europese energiemarkt. Onlangs nog werd het systeem van Pan-Europese intradayhandel fors uitgebreid. De uitbreiding zorgde direct voor een sterke opleving van de handel, met transacties van Spanje tot Noorwegen. Inmiddels zijn 21 landen aangesloten bij deze European Single Intraday Coupling (SIDC) en eind 2020 volgt een derde uitbreidingsronde.

 

Marktprijzen

Begin december kwam het oliekartel Opec bij elkaar om afspraken te maken over productie en prijzen. De olieproducenten zien de prijs graag weer oplopen naar het niveau van boven 80 USD/bbl, een niveau dat sinds het najaar 2018 niet meer is gehaald.  Dat lijkt echter niet mee te vallen, want de aangekondigde persconferentie voor na afloop van de eerste dag, werd geschrapt. De tweede dag lijkt beter te zijn verlopen, Saudi Arabië nam de leiding op zich met de aankondiging de product (nogmaals) met 400 000 vaten/dag te verlagen. Kortstondig gingen de olieprijzen omhoog maar twijfel houdt de overhand. In de Verenigde Staten blijft Trump uitbreiding van de olieproductie stimuleren en gelijktijdig met handelsconflicten de vraag naar olie onder druk zetten. Prijsschommelingen worden vooral bepaald door het sentiment rond die conflicten. Optimisme, zoals begin december, laten de olieprijs licht stijgen, met brent prijzen van ruim 63 USD/bbl.  Het Amerikaanse WTI was zo’n 5 USD/bbl goedkoper dan brent.

De steenkoolprijzen staan onder druk vanwege dalende aardgasprijzen. De productie van elektriciteit stapt, vanwege de dalende aardgasprijzen, over op aardgas, met een lagere vraag en dito prijzen voor steenkool als gevolg. Levering kalenderjaar 2020 daalde van 65 EUR/ton begin november naar 62 EUR/ton begin december.

Bij afwezigheid van significante ontwikkelingen, bewogen de prijzen voor emissierechten zich gedurende november tussen 23,5 en 25,5 EUR/ton. Mogelijk brengen de Britse parlementsverkiezingen daar binnenkort verandering in, als dat meer zicht op wel of geen Brexit oplevert.

Dalende prijzen voor kolen en gas, in combinatie met relatief stabiele prijzen voor emissierechten, betekent ook dalende elektriciteitsprijzen. Het einde van het jaar 2019 nadert en voor de vraag naar energieproducten voorspelt dat weinig goeds. Hoewel lage vraag eigenlijk slechts betrekking zou moeten hebben op prijzen voor korte termijn leveringen, beïnvloedt het wel het sentiment voor lagere termijn. Vooral levering in 2020 heeft daaronder te lijden. De prijs voor basislast 2020 daalde van ruim 48 EUR/MWh begin november naar een kleine 46 EUR/MWh begin december. Levering in kwartaal 1 2020 is een kleine 1,5 EUR/MWh duurder.

Hoewel de vraag naar gas in Nederland momenteel vrij hoog is door de inzet van gascentrales, mede ten behoeve van export van elektriciteit, zit Europa dermate ruim in het gasjasje dat prijzen sterk onder druk staan. Dat betreft vooral levering in 2020. Het relatief warme weer en de hoge productie windenergie, duwen de gasprijzen in het algemeen en voor levering 2020 in het bijzonder, fors omlaag.

Bron: Ice-Endex 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….