04 december 2017

Cross border gastransport gaat virtueel

Energiebedrijven moeten transportcapaciteit contracteren om aardgas over landsgrenzen te kunnen vervoeren. Dat is omslachtig, omdat capaciteit geboekt moet worden per fysiek grensstation. De Europese Unie heeft de TSO’s (Transmission System Operator, landelijke netbeheerder) opgedragen om dat te vereenvoudigen. Vanaf november 2018 moeten virtuele grensstations, oftewel VIPs, worden geïntroduceerd. In Nederland streeft GTS er naar om aan het begin van het volgende gasjaar, zijnde 1 oktober 2018, over te stappen op VIPs. De Belgische en Franse TSO’s zijn er echter in geslaagd om de H-gas interconnectoren tussen België en Frankrijk al per 1 december 2017 te bundelen tot één virtueel grensstation.

Dit fictieve station, Virtualys gedoopt, vereenvoudigd de gashandel tussen Zeebrugge en de Franse gasbeurs Peg Nord. De betreffende TSO’s hebben er voor gekozen om bestaande contracten en tarieven intact te laten bij de overgang van fysiek naar virtueel.

In Nederland is dat nog onderwerp van discussie. Diverse marktpartijen zouden graag de gelegenheid willen benutten om van bestaande lange termijn capaciteitsboekingen af te komen, maar GTS voelt daar niets voor, zo blijkt uit GTS’ reactie op een marktconsultatie.

Geen applaus van ACM voor de ‘groen gas booster’

Afvalverwerker Attero boekt meer succes met groen gas dan dat het lokale net van Enexis aan kan. Groen gas dat in het lokale net wordt geïnjecteerd, kan namelijk alleen lokaal worden verbruikt. Attero en Enexis hebben dus een probleem als de productie hoger is dan de lokale vraag naar gas. Om dat probleem op te lossen, wil GTS investeren in een zogenaamde groen gas booster.

Dat is een compressor die het mogelijk moet maken om gas vanuit het regionale lage druk net te injecteren in het hoge druk landelijke gasnet. Toezichthouder ACM kan echter niet op voorhand instemmen met het verrekenen van de kosten van die investering in de landelijke gastransporttarieven.

Volgens ACM is GTS op grond van de Gaswet namelijk niet verplicht om koppelingen met regionale netten geschikt te maken voor transport in twee richtingen. Bovendien kan ACM de noodzakelijkheid van de investering niet beoordelen, omdat GTS de alternatieven voor de groen gas booster niet heeft uitgewerkt.

Grootse visie voor wind op zee

Om de klimaatafspraken van Parijs waar te kunnen maken, moet de Noordzee tegen 2040 tussen de 70 en 150 GW aan windturbines herbergen. Tegen 2045 kan dat vermogen zelfs oplopen tot 180 GW, aldus TenneT. Tennet presenteerde de ideeën voor schaalvergroting van windenergie op de Nederlandse Noordzee. Als Nederland echt gaat voor die schaalvergroting, dan is het volgens TenneT voordeliger om één kunstmatig eiland aan te leggen in plaats van elk park te voorzien van een eigen platform met een wisselstroom/gelijkstroom omvormer. Op zo’n eiland zijn de omvormers goedkoper en eenvoudiger te plaatsen en te onderhouden. Bovendien biedt het eiland mogelijkheden voor het herbergen van diverse voorzieningen, zoals havenfaciliteiten voor de windparken.

De kabels tussen de windparken, eiland en kust krijgen, als het aan TenneT ligt, bij voorkeur een internationaal karakter. De kosten van wind op zee kunnen namelijk verder dalen als die kabels ook voor internationale handel in elektriciteit kunnen worden gebruikt.

Zo’n koppeling van nationale markten verhoogt de bezettingsgraad van de kostbare kabels en verlaagd daarmee de energierekening voor de consumenten, aldus TenneT. In deze pleidooien voor een Noordzee windenergie hub staat TenneT niet alleen. Ook Gasunie en de Deense netbeheerder Energinet staan achter de plannen en onlangs sloot Havenbedrijf Rotterdam zich aan bij het initiatief.

ACM over NC TAR voorstel GTS: wel entrykosten

ACM heeft gereageerd op de voorstellen van GTS om in 2020 een postzegeltarief te hanteren en in 2022 het entrytarief op nul te stellen (zie nieuwsbrief november). In grote lijnen staat ACM achter het tariefsysteem dat GTS voorstelt. ACM steunt het voorstel om in 2020 over te stappen op postzegeltarieven. Postzegeltarieven reflecteren volgens ACM namelijk in redelijke mate de kosten van transport en zijn in hoge mate voorspelbaar en reproduceerbaar.

Echter, het voorstel van GTS om entry gratis te maken en alle kosten neer te leggen bij de exit-capaciteit, ziet ACM vooralsnog niet zitten. Dat begint al bij de motivatie van GTS: aantrekken van gas. ACM merkt op dat de Europese netcode transmissietarieven gas (NC-TAR) niet als doel heeft om extra gas aan te trekken.

Bovendien vreest ACM voor onwenselijke bijwerkingen. Gratis entry kan namelijk leiden tot contractuele ophoping, gijzeling van capaciteit en verkeerde investeringssignalen afgeven. Internationale gashandel kan daar juist de dupe van worden, aldus ACM. ACM geeft daarom de voorkeur aan een 50/50 verdeling van de kosten over entry en exit.

Marktprijzen

Olieprijzen werden in november sterk beïnvloed door de vraag of Opec eind november wel of niet tot een harde afspraak over productiebeperking zou komen. Stijgend vertrouwen in een deal tussen Saudi-Arabië en Rusland liet prijzen aan het begin en aan het eind van de maand stijgen, wantrouwen liet de prijs halverwege de maand dalen. Op de laatste dag van de maand werd een deal bevestigd met enig prijsopdrijvend effect. Brent schommelde zodoende tussen ruim 60 USD/bbl aan het begin van de maand tot ruim 64 USD/bbl aan het eind van de maand. WTI lag daar vrij consequent 6 USD/bbl onder. De prijzen voor steenkool stonden in november onder druk, maar herstelden zich aan het einde van de maand vanwege mogelijke stakingen in Zuid Afrika. Prijzen voor levering december schommelden lichtjes rond 92 EUR/ton. Prijzen voor leveringen in 2018 vertoonden grotere uitslagen, maar de maand eindigde dicht bij waar de maand begon: ruim 85 EUR/ton. De prijzen voor emissierechten schommelden in oktober tussen de 7 en 8 EUR/ton. De Brusselse discussie over hervorming van de ETS heeft dus wel gezorgd voor een hogere prijs dan de pakweg 6 EUR/ton die lange tijd de markt bepaalde. Echter, van een werkelijke hervorming met een CO2-markt die aanzet tot het nemen van uitstoot-beperkende maatregelen, is vooralsnog geen sprake. De elektriciteitsprijzen voor basislast 2018 schommelden in november slechts gering rond de prijs die eind oktober werd gerealiseerd: 41 EUR/MWh. In de contracten voor levering op kortere termijn zat meer beweging, onder andere gedreven door stijging van de korte termijn gasprijzen. Prijzen voor levering basislast in de komende maanden gingen daardoor omhoog van pakweg 44 EUR/MWh aan het begin van november tot zo’n 46 EUR/MWh eind november. De gasprijzen worden sterk beïnvloed door de lage buitentemperatuur die de vraag naar gas flink opstuwt en daarmee ook de marktprijzen.

Dat effect speelt uiteraard vooral op de korte termijnmarkt waar de prijzen stegen van zo’n 18 EUR/MWh aan het begin van november tot pakweg 20,50 EUR/MWh eind november. Deze stijgingen trekken ook langere termijn prijzen mee omhoog en dan vooral het eerstvolgende jaar, zijnde 2018. Daardoor groeit de kloof tussen front jaar 2018 en leveringen in de daarop volgende jaren.

TTFTTF

Bron: Ice-Endex

Minister Wiebes geeft aftrap voor onderhandelingen nieuw Energieakkoord

Het Nationale Energieakkoord uit 2013 bevat concrete maatregelen voor CO2-reductie en duurzame energie voor de periode tot en met 2023. Het nieuwe kabinet wil de ambities echter opschroeven en ook alvast gaan werken aan maatregelen die pas na 2023 resultaat opleveren. Daartoe wil het kabinet een nieuw energieakkoord afsluiten met de maatschappelijke organisaties.

De eerste aanzet tot voor de opstellen van een opvolger voor het huidige akkoord werd gegeven door de minister Economische Zaken en Klimaat. Minister Wiebes leidde afgelopen maandag een ‘high level’ bijeenkomst Klimaat en Energie met zo’n 200 genodigden. Naar verwachting gaat het klimaat in het nieuwe akkoord een grotere rol gaat spelen dan in het huidige akkoord, dat sterk op duurzame energie is gericht.

Deadlines voor overeenkomsten met ingangsdatum 1 januari 2018

Het einde van het jaar komt eraan en met de feestdagen in het vooruitzicht willen we graag een overzicht geven van de afwijkende deadline voor overeenkomsten die per 1 januari 2018 in moeten gaan. Tot en met 15 december verlopen alle aanvragen en het sluiten van overeenkomsten op de gebruikelijke manier. Aanvragen na deze datum voor overeenkomsten met startdatum 1 januari 2018 kunnen alleen gedaan worden in overleg met de accountmanager. 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….