Gazprom Energy Nieuwsbrief december 2015

05 november 2015

Verhoging energiebelasting op gas, stand van zaken

Op basis van mededelingen tijdens Kamerdebatten is in de vorige nieuwsbrief melding gemaakt van het voornemen de energiebelasting op gasgebruik in de eerste schijf met vijf cent per m3 te verhogen. Die uitspraak is daadwerkelijk opgenomen in de vierde nota van wijziging op het belastingplan 2016 en het plan is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen.  Om precies te zijn betreft het een verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf met 5,104 cent/m3. Voor tuinbouw geldt in de eerste schijf een geringere verhoging van 0,82 ct/m3. Tegenover deze verhogingen staat een verlaging van de belasting op elektriciteit in de eerste schijf van 1,953 cent/kWh. Met de verhoging van de belasting op gas is in 2016 een opbrengst van 782 miljoen EUR gemoeid, de verlaging bij elektriciteit leidt tot een inkomstenvermindering van 557 miljoen EUR. Per 1 januari 2017 wil de regering een teruggaveregeling instellen voor energiebelasting op gas, gebruikt in metallurgische en mineralogische procedés. De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft zich begin december kritisch uitgelaten over het belastingplan. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de vrijstelling voor belasting op kolen. Deze belasting wordt pas sinds 2013 geheven en nu al weer vrijgesteld. Senatoren zijn kritisch over het feit dat de vrijstelling volgt uit de afspraak oudere kolencentrales uiterlijk in juli 2017 te sluiten, waardoor dus ook oudere kolencentrales nog anderhalf jaar van de vrijstelling kunnen profiteren. De plenaire behandeling van het voorstel heeft de Eerste Kamer gepland staan voor 14 en 15 december en stemming zou moeten volgen op 22 december.

Voor nieuwe aanvragen: geen SDE subsidie bij negatieve elektriciteitsprijzen

Het verstrekken van subsidie voor hernieuwbare elektriciteit met een negatieve marktprijs wordt door de EU beschouwd als ongeoorloofde staatsteun (1) . Het ontmoedigen van de productie van duurzame energie op momenten met negatieve marktprijzen kan echter leiden tot lagere jaarproducties duurzame energie, iets waar Nederland geen voorstander van is. Dat kan worden opgemaakt uit de Kamerbrief waarin minister Kamp uiteenzet op welke wijze hij de SDE+ systematiek wil aanpassen. Kamp benut de mogelijkheden maximaal die de EU biedt om projecten uit te zonderen van de regeling ‘geen subsidie bij negatieve marktprijzen’. Zo geldt de regeling alleen bij langdurig negatieve prijzen, slechts voor nieuwe subsidieaanvragen en niet voor windprojecten kleiner dan 3 MW per aansluiting.  Omdat Kamp zo veel mogelijk projecten wil vrijstellen van de regeling ‘geen subsidie bij negatieve marktprijzen’, zullen de materiele effecten van de regeling beperkt zijn. Het belang van de regeling zit daarom vooral in het feit dat het tot een trendbreuk in het denken over duurzame elektriciteit kan leiden. Niet langer gaat het om ‘hoe meer, hoe beter’ maar eindelijk komt ook het kwaliteitsaspect van duurzame energie om de hoek kijken, zij het nog uiterst voorzichtig.

[1]   Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020

Prijs voor Gasterra’s virtuele gasopslag bereikt een nieuw dieptepunt

Slechts twee Euro per standaard bundel (2)  leverde de veiling op die Ice-Endex in november in opdracht van Gasterra organiseerde. Bovendien werd nog niet de helft van de aangeboden capaciteit verkocht. Daarmee zet de trend van dalende inkomsten uit de verkoop van opslagcapaciteit door. Op de groothandelsmarkten is het prijsverschil tussen levering in de zomer versus levering in de winter sterk afgenomen. Daardoor kunnen marktpartijen steeds minder geld besparen met het opslaan van gas dat in de zomer is gekocht ten behoeve van gebruik in de winter. Ook zijn de gasprijzen tegenwoordig stabieler dan in het verleden. Dat biedt minder mogelijkheid voor kopen als de prijs relatief laag is en kort daarop weer verkopen als de prijs hoger is. Die ontwikkelingen vertalen zich dus naar lagere prijzen voor opslagcapaciteit.

Gasterra biedt de virtuele gasopslag aan sinds begin 2011. Dat als resultaat van een afspraak met de toezichthouder die destijds dreigde met een boete voor vermeend misbruik van een economische machtspositie. Om die boete te vermijden moest Gasterra de toegang van marktpartijen tot flexibiliteit aanmerkelijk verbeteren. Bij de eerste veiling in maart 2011 bleek echter dat dat niet inhield dat Gasterra de capaciteit voor een prikkie van de hand moest doen. Gasterra hanteerde toen een minimumprijs die hoger was dan wat voor de capaciteit geboden werd. Een maand later slaagde de veiling wel en bedroeg de opbrengst een kleine 32 miljoen EUR. De 3,5 miljoen EUR die de meest recente veiling opleverde steekt daar schril tegen af. Weliswaar volgt in februari 2016 nog een veiling voor opslagcapaciteit in de periode april 2016 tot april 2017, maar de kans dat de opbrengst zo hoog zal zijn als in 2011, is bijzonder klein.

[1]   Een SBU biedt 1440 kWh aan opslagruimte. Injectiesnelheid is 1/3e kWh/h en onttrekking is afhankelijk van de vullingsgraad, met een maximum van 1 kWh/h. Levering vindt plaats op TTF.

Marktprijzen

Begin november daalden de olieprijzen aanmerkelijk. Daarop volgde een periode van enkele weken met relatief stabiele prijzen, maar sinds begin december zette de daling weer in. Voor Brent houdt dat een daling in van ruim 49 $/bbl aan het begin van november naar minder dan 42,50 $/bbl begin december. De Amerikaans WTI ligt stabiel ruim 2 $/bbl lager dan Brent.  Overaanbod ligt aan de basis van de dalingen. Daarbij wordt vooral naar Saudi-Arabië gekeken dat met blijvend lage prijzen de concurrentie de wind uit de zeilen zou willen halen. 

In oktober deed zich bij steenkool een opmerkelijke omslag in het prijsverloop voor. Die omslag heeft in november niet doorgezet. De prijsstijgingen zijn weer omgeslagen naar dalingen, al deed zich halverwege november een flinke opleving voor. Dat mocht niet baten. Sinds begin december zit steenkool weer in een glijvlucht omlaag. Kalenderjaar 2016, levering in Antwerpen, Rotterdam of Amsterdam daalde zodoende van 48,5 $/ton begin november naar minder dan 46 $/ton begin december. 

De prijzen voor emissierechten kwamen in november slechts weinig van hun plaats. Hoop op versterking van het systeem van emissiehandel hielp de prijzen in de eerste helft van november aan een lichte stijging maar vrees voor afnemende staalproductie, zijnde de grootste uitstoters van CO2 in het systeem van verhandelbare emissierechten, liet de prijs weer dalen. Begin december koste een emissierecht december 2016 minder dan 8,60 EUR/ton.

Elektriciteitsprijzen gingen in november gestaag omlaag met een flinke, maar kortstondige, opleving begin december. Levering basislast 2016 koste minder dan 34,50 EUR/MWh.

In lijn met de neerwaartse prijsbeweging (met enkele ‘ups-and-downs’ ) die sinds begin juli de gasmarkt kenmerkt, gingen de gasprijzen ook de eerste helft van november omlaag. Daarbij had vooral levering 2018 het voortouw met fikse prijsdalingen. Aan die ontwikkeling kwam echter abrupt een einde in aanloop naar de uitspraak van de Raad van Staten over het toegelaten niveau van de gasproductie uit het Groningenveld. Blijkbaar had de markt echter op verdergaande beperking gerekend dan de 27 mrd/jaar die de Raad voorlopig wil toestaan want de prijzen daalde weer iets na bekend worden van de beslissing. Omdat vervolgens het welbekende probleem tussen Oekraïne en Rusland de kop weer opstak, begonnen de prijzen in het laatste deel van november weer te stijgen om begin december opnieuw te dalen.

 

 Bron: Ice-Endex

Openingstijden tijdens de feestdagen

Tijdens de feestdagen hebben wij enkele gewijzigde openingstijden. U kunt de tijden hier bekijken.

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….