Gazprom Energy nieuwsbrief augustus 2017

07 augustus 2017

Seismisch onderzoek naar aanwezigheid van aardgas én aardwarmte

Vermilion Energy, een olie en gas producent met hoofdkantoor in Canada, gaat komende maanden in delen van Friesland op zoek naar aardgas. Door middel van seismische onderzoek wil Vermilion inzicht krijgen in de opbouw van de diepere ondergrond. Met die kennis kan een schatting worden gemaakt van de aanwezigheid en omvang van eventuele aardgasvoorraden. De kennis kan echter ook worden gebruikt voor het inschatten van de mogelijkheden om aardwarmte te produceren.

Vermilion maakte bekend die mogelijkheid niet onbenut te willen laten.

Het bedrijf wil de resultaten van het seismisch onderzoek beschikbaar stellen aan partijen die een aardwarmteproject willen starten. De geste van Vermilion sluit goed aan bij de ambitie van diverse Friese gemeenten die hun energievoorziening willen verduurzamen.

LNG: nieuwe projecten en gecancelde terminals

LNG staat volop in de belangstelling. Met enige regelmaat worden plannen voor nieuwe terminals en uitbreidingen van bestaande terminals bekend gemaakt. Zo keurde de Europese Commissie onlangs een samenwerkingsverband goed van Gasunie, Vopak en Oiltanking die in een joint venture de mogelijkheid gaan onderzoeken om in Hamburg een multi-service LNG-terminal te bouwen. Gelijktijdig gaat Swedegas[1] in de haven van het Zweedse Gotenburg een LNG-bunkerstation bouwen dat bevoorraad moet worden vanuit de LNG-terminal in Zeebrugge. De Belgische terminal wordt daartoe uitgebreid met een tweede laadstation voor trucks, zodat LNG in geïsoleerde tankwagens en containers naar Zweden vervoerd kan worden. De interesse voor uitbreiding van Europese LNG importfaciliteiten wordt sterk gedreven door aanscherping van milieueisen voor vrachtauto’s en schepen.

Het optimisme bij ontwikkelaars van importfaciliteiten voor LNG staat in scherp contrast met pessimisme bij ontwikkelaars van exportfaciliteiten. Lage marktprijzen voor LNG als gevolg van (dreigend) overaanbod hebben de afgelopen maanden diverse projecten voor exportterminals de das om gedaan.

Vooral zeer grote projecten om LNG vanuit de westkust van Noord Amerika naar Azië te exporteren worden uitgesteld of afgeblazen. Opvallend daarbij is dat niet alleen de lage marktprijzen een rol spelen, maar ook milieuoverwegingen. Productie van LNG kost namelijk veel energie en dat betekent CO2-uitstoot. Zo zou de onlangs gecancelde terminal Pacific Northwest in Canada  5,2 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten, wat vergelijkbaar is met een kolencentrale, zoals de vorig jaar gesloten Amer 8.

Marktconsultatie ontwikkeling gasnetwerk

GTS heeft een consultatieversie[2] netwerk ontwikkelingsplan 2017 gepubliceerd. In het plan, NOP 2017, wordt op basis van een aantal scenario’s onderzocht welke investeringen in het gasnet nodig zijn in de komende tien jaar. Om het hele energielandschap goed in beeld te krijgen, heeft GTS de toekomstscenario’s samen met TenneT laten opstellen. De conclusie van het NOP is dat er voor een betrouwbaar gastransport de komende jaren geen noodzaak bestaat voor significante investeringen. Het gastransportnet beschikt over voldoende capaciteit om import van LNG en/of Russisch gas aanzienlijk uit te breiden. Wel kan het zijn dat de aanleg van Nord Stream 2 op lange termijn uitbreiding van importcapaciteit bij Oude Statenzijl wenselijk maakt.

Echter, minstens 12 GW aan extra importcapaciteit voor Russisch gas kan worden gerealiseerd door slechts enkele knelpunten te verwijderen. GTS schat de eenmalige kosten daarvan op ruwweg 10 miljoen euro.

Ter vergelijk: in het NOP 2017 schat GTS dat de benodigde investeringen voor vervanging, verbetering en uitbreiding van het transportnet jaarlijks tussen de 100 en 200 miljoen euro zullen bedragen.

Markt ziet heil in integratie BBL en GTS

GTS heeft de resultaten van de marktconsultatie over de integratie van de transportsystemen van BBL Company en Gasunie Transport Services (GTS) gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de meeste partijen het wel zien zitten als de entry/exit van BBL administratief wordt verplaatst naar Bacton.

Veel minder is men te spreken over de manier waarop GTS de inkomstenderving wil opvangen die ontstaat door het opheffen van entry/exit ‘Julianadorp’.

GTS ziet echter niet zo snel een alternatief voor het verhalen van de inkomstenderving op de overige entry/exit tarieven. Alternatieven methodes dreigen namelijk het voordeel van de integratie teniet te doen, aldus GTS. De komende weken wil GTS een besluit nemen over eventuele vervolgstappen.

Elektriciteitsnet in nieuwbouwwijk Hoog Dalem is toekomstbestendig

Netbeheerder Stedin heeft een proef met het energienet van de toekomst succesvol afgerond. In de Gorinchemse nieuwbouwwijk Hoog Dalem, heeft Stedin samen met bewoners diepgaand onderzoek gedaan naar het gebruik van elektriciteit en de belasting van de netten. Een belangrijke conclusie van de proef is dat de netten zoals Stedin die aanlegt in nieuwbouwwijken, voorlopig voldoende ruimte bieden om alle toekomstige ontwikkelingen te kunnen faciliteren.  

Met name warmtepompen vragen meer capaciteit van het net maar de piekbelasting blijft ruim binnen de marges. Het huidige ontwerp vormt dus een goed uitgangspunt voor toekomstige all electric nieuwbouwwijken, aldus Stedin.

Marktprijzen

Begin juli daalden de olieprijzen nog enkele dollars per barrel maar sindsdien zetten prijsstijging de toon. De brent olieprijzen stegen van pakweg 47 USD/bbl naar bijna 53 USD/bbl begin augustus. Hoge vraag naar benzine in de Verenigde Staten droegen bij aan die prijsstijging. Begin augustus vlakte de stijging af, wat geweten wordt aan opgevoerde olieproductie, eveneens in de Verenigde Staten. Prijzen voor de Amerikaanse WTI lagen in juli vrij consequent zo’n 2,5 USD/bbl beneden de prijzen voor brent.

De prijzen voor steenkool stijgen geleidelijk maar gestaag. Vooral de prijzen voor termijncontracten zijn in de maand juli gestegen. Levering 2018 bracht aan het begin van de maand juli ruim 71 USD/ton op terwijl die prijs begin augustus juli zo’n 74 USD/ton bedroeg. Daarmee liggen termijncontracten echter nog steeds beduidend lager dan de prijzen voor levering in de komende maanden. Prijzen voor leveringen in het komende kwartaal bedragen rond de 80 USD/ton.

De prijzen voor emissierechten kwamen in de maand juni nauwelijks in beweging en schommelden slechts lichtjes tussen 5,00 en 5,50 EUR/ton.

Het prijsverloop voor levering van basislast elektriciteit in 2018 vertoonde in de maand juli een grote overeenkomst met het prijsverloop van steenkool, levering 2018. Al met al resulteerde dat in een bescheiden prijsstijging van pakweg 34 EUR/MWh begin juli naar zo’n 34,65 EUR/MWh begin augustus.

De aardgasprijzen schommelden in juli slechts licht. De meest opvallende gebeurtenis is dat levering in het jaar 2019 duurder is geworden dan levering in de jaren 2018 en 2020.

[1] Fluxys is eigenaar van 50% van de aandelen in Swedegas, de Zweedse evenknie van Gasunie. De andere 50% is in handen van het Spaanse Enagas.

[2] Stakeholders kunnen tot 22 september 2017 reageren op het rapport. Rond 1 december 2017 zal GTS het definitieve ontwikkelingsplan publiceren.

Bron: Ice-Endex


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….