Gazprom Energy Nieuwsbrief augustus 2015

10 augustus 2015

Precario blijft stijgen maar maatregelen blijven uit

Netbeheerders zien de kosten van de gemeentelijke belasting op hun netwerken snel stijgen. In 2014 betaalde Alliander 80 miljoen Euro aan deze zogenaamde precario, 36% meer dan in 2013. Volgens de halfjaarcijfers van netbedrijf Alliander bedraagt deze belasting over de eerste helft van 2015 al zo’n 46 miljoen Euro. Per klant komt dat neer op 30 Euro per jaar. 

Netbedrijven (waaronder ook de waterbedrijven) klagen al jaren over stijgende precario. Dit mede omdat door deze belasting de ongelijkheid tussen netgebruikers toeneemt. Gemeentes gaan namelijk verschillend om met de mogelijkheid om belasting op netwerken te leggen. De transporttarieven daarentegen worden per netbeheerder vastgesteld. Gemeentes met hoge belastingen onttrekken zodoende geld aan netgebruikers die gevestigd zijn in gemeentes die weinig of zelfs geen belasting heffen. Minister Plaskerk heeft al in 2011 en 2014 wettelijke maatregelen aangekondigd die uiterlijk eind 2014 van kracht zouden worden. Ingrijpen op het gebied van belastingheffing door gemeentes is echter een gevoelige kwestie. Derhalve is de minister nog niet verder gekomen dan het samen met Vereniging Nederlandse Gemeenten onderzoeken van de precario problematiek.

Obama lanceert een Schone Energie Plan

President Obama wil dat de uitstoot van CO2 in 2030 zo’n 32% lager is dan in 2015. Iedere Staat moet een plan van aanpak opstellen en uiterlijk in 2022 een aanvang maken met de uitvoering daarvan. Dat staat in het onlangs gepubliceerde Clean Energy Plan dat al in 2009 was aangekondigd. Er wordt wel nog veel verzet tegen het Energieplan verwacht, vooral in de staten waar kolencentrales en/of mijnbouw belangrijk zijn. Dat neemt niet weg dat het plan van groot belang is. Ook bij verzet zal het namelijk toch tot acties in de VS leiden. Belangrijker nog is dat het Amerikaanse plan een grote steun in de rug is voor de onderhandelingen die eind dit jaar in Parijs tot een nieuw VN klimaatverdrag moeten leiden. Zo wil de EU in 2030 de CO2 uitstoot met 40% verminderingen maar alleen als de andere grote economieën meedoen. Obama zegt dus dat de VS meedoen!

Grootschalige zonne-energie in de Gobi woestijn

In de Chinese Gobi woestijn is een begin gemaakt met de constructie van een commerciële 200 MW zonne-energie installatie. De bedrijven Shanghai Electric Group en het Amerikaanse Brightsource Energy willen 2500 ha gebruiken voor spiegels die zonlicht concentreren in zes torens waarin water wordt verwarmd voor de productie van elektriciteit. De installatie wordt ook voorzien van een opslag  met een equivalent van 15 uur elektriciteitsproductie. De Chinese regering heeft onlangs aangekondigd dat 950 MW aan grootschalige zonne-energie installaties zullen volgen. Dat vooral in de Shanxi provincie, die nu gedomineerd wordt door steenkool. China bevestigt daarmee zijn nieuwe rol als ‘s werelds grootste investeerder in de opwek van duurzame energie.

Europese Commissie wil rol spelen in onderhandelingen energiecontracten tussen lidstaten en leveranciers van buiten de Unie

In 2012 zijn er afspraken gemaakt over spelregels die van toepassing zijn op energiecontracten die lidstaten aangaan met landen buiten de EU. In het kader van de Energie Unie die de Europese Commissie voorstaat, zijn die afspraken nu meer toereikend. De Europese Commissie wil meer transparantie creëren en lijn brengen in die spelregels voor Europese leveringszekerheidsafspraken. Daartoe organiseert de commissie een Internetconsultatie. Leveringszekerheid, met name als het gaat om gas, is volgens de Commissie een heet hangijzer geworden binnen Europa. Dat mede door de spanningen tussen de EU en Rusland vanwege de crisis in Oekraïne. Die crisis stimuleerde de Energie Unie om Europese consumenten en bedrijven te verzekeren van een betaalbare en zekere energievoorziening. De afspraken uit 2012 zijn daartoe echter te zwak, zo vindt de Commissie, omdat er wel informatie kan worden ingewonnen over energiedeals maar daar niet veel mee gedaan kan worden omdat de instrumenten ontbreken. Daarom wil de Commissie al in de onderhandelingsfase bij overeenkomsten tussen landen betrokken worden.

Marktprijzen

In de eerste helft van juli zijn de olieprijzen in een glijvlucht omlaag beland. Begin augustus doken de prijzen voor Bent (levering in september) beneden de 50 $/bbl en voor de Amerikaanse WTI moest ongeveer 45 $/bbl worden betaald. Aan de vraagzijde is het vooral de economische situatie in China die voor problemen zorgt. Aan de productiezijde zit OPEC pakweg 2 miljoen vaten per dag boven het quotum van 30 miljoen vaten/dag, terwijl dat quotum al zo’n miljoen vaten per dag te hoog is voor een goed evenwicht tussen vraag en aanbod. Toegenomen productie in Irak en Saudi-Arabië draagt sterk bij aan het overschot. Buiten de OPEC stijgt ook de productie in de VS nog steeds, mede door het grote aantal projecten in de pijpleiding. Na het akkoord met Iran wordt een verdere verhoging van de wereldwijde olieproductie verwacht. 

 De kolenprijzen daalden in juli maar de eerste dagen van augustus stegen de prijzen weer, dat tegen de algemene trend in. Een duidelijke oorzaak voor die trendbreuk ontbreekt maar mogelijk komt het door het treffen van voorbereidingen op aanstaande drama’s in de kolenmarkt. In de VS wordt menig kolenproducent door het spotgoedkope schaliegas uit de markt gedrukt. In toenemende mate raakt dit inmiddels ook de kolengiganten die internationaal actief zijn. Zo is de aandelenkoers van boegbeeld Peabody Energy in elkaar gestort en wordt zelfs voor een faillissement gevreesd. Afgezien van Chinese staatsbedrijven, is Peabody de grootse kolenproducent ter wereld. 

De prijzen voor emissierechten zijn in juli gestegen van 7,50 EUR/ton aan het begin van de maand naar een kleine 8 EUR/ton aan het eind van de maand. De hervormingsplannen van het ETS systeem lagen daaraan ten grondslag. Die hervorming houdt in dat tussen 2021 en 2030 jaar elk jaar 2.2% minder CO2 rechten beschikbaar komen en de drempels voor verstrekking van gratis rechten worden verhoogd. Ook speelde opluchting over het vooralsnog uitblijven van een Grexit een rol. In de eerste week van augustus zijn de prijzen weer iets gedaald naar niveaus rond de 7,90 EUR/ton. De daling wordt geweten aan de algemene trend van daling van energieprijzen. 

Termijncontracten voor elektriciteit daalden in juli heel licht in prijs. Levering in de volgende maand/het volgende kwartaal gedroeg zich iets volatieler maar ook die prijzen daalden. De prijs voor basislast levering 2016 lag in de eerste week van augustus nog net boven 38 EUR/MWh maar voor 2017 en 2018 hoeft slechts zo’n 36 EUR/MWh te worden neergelegd. 

De gasmarkt lijkt te zijn bekomen van de schok van onverwacht grote daling van productie van Groningengas. De prijsdaling op de gasmarkt sinds begin juli wordt echter vooral ingegeven door internationale ontwikkelingen. Japan start kerncentrales weer op en dat betekent dat er LNG ‘vrijvalt’. De LNG die Japan nodig had voor elektriciteitsproductie zoekt een uitweg en vindt die onder andere in Europa. Europa heeft echter zelf ook steeds minder gas nodig voor elektriciteitsproductie vanwege de combinatie van groei hernieuwbare productie en lage prijzen voor steenkool.

 
Bron: Ice-Endex


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….