Gazprom Energy nieuwsbrief april 2016


TenneT stapt in een nieuw centraal handelsplatform voor elektriciteit

De aandacht voor flexibilisering van elektriciteitstarieven. Onder andere door middel van de introductie van kwartiertarieven wil de overheid voorkomen dat ernstige tekorten of juist overschotten aan elektriciteit gaan optreden. Het sturen van de vraag door middel van prijzen vereist wel een goed functionerende markt voor het kopen en verkopen van elektriciteit. Bij vraagsturing op kwartierbasis moet ook op kwartierbasis gehandeld kunnen worden. Die markt ontbreekt momenteel. Als het aan TenneT ligt komt daar binnenkort verandering in.  TenneT investeert namelijk in de ontwikkeling van een nieuw centraal platform voor handel in elektriciteit per kwartier.

De APX prijzen voor levering per uur op de volgende dag zijn toonaangevend voor de waarde van elektriciteit op korte termijn. Na sluiten van de APX dag vooruitmarkt kan nog intraday worden gehandeld maar dat komt slechts sporadisch voor. De volgende en meteen ook de laatste fase in de elektriciteitshandel is TenneT’s onbalansmarkt. Op die ‘markt’ komen de prijzen pas tijdens de levering tot stand. Daardoor zijn ze niet geschikt voor handel vooraf[1]. Weliswaar kan real time geanticipeerd worden op de mogelijke uitkomst van TenneT’s balanshandhaving maar dat brengt behoorlijke risico’s met zich mee.

Tussen de APX dag vooruitmarkt en de TenneT onbalansmarkt gaapt een behoorlijk gat. Een nieuw handelsplatform, ETPA geheten, moet dat gat gaan dichten. Om dat mogelijk te maken, heeft TenneT 40% van de aandelen gekocht in het platform dat binnenkort live gaat. Daarmee wil TenneT ook markttoegang bieden aan kleinere leveranciers, eindverbruikers en decentrale opwekkers. De gevestigde elektriciteitsbeurzen richten zich namelijk vooral op grote marktpartijen en internationale handelsstromen. Dat gaat gepaard met hoge eisen aan het beurslidmaatschap. ETPA daarentegen belooft laagdrempelige toegang en staat open voor flexibele vermogens vanaf 500 kW. 

[1] Voor de volledigheid: Alleen voor biedingen die door TenneT rechtstreeks worden aangestuurd gelden gegarandeerde minimum verkoop-, dan wel maximum koopprijzen. Aan zulke biedingen worden hoge technische eisen gesteld waardoor slechts een beperkt aantal marktpartijen er gebruik van kan maken. 

Fluxys en Gazprom gaan samenwerken bij het uitrollen van small scale LNG

Op 29 maart jl. hebben Fluxys en Gazprom in Parijs een raamovereenkomst getekend om samen te werken bij het realiseren van infrastructuur voor gebruik van LNG op kleine schaal. Deze zogenaamde small scale LNG betreft vooral het gebruik van LNG als transportbrandstof maar ook afgelegen industriegebieden zonder aansluiting op aardgasleidingen kunnen van small scale LNG profiteren.

Door LNG te gebruiken in schepen, vrachtwagens en bussen, moet milieuvervuiling worden teruggedrongen.  Echter, overstappen van gangbare olieproducten als diesel naar LNG als brandstof, lukt alleen als LNG goed verkrijgbaar is. Fluxys en Gazprom willen daar samen aan bijdragen door in heel Europa LNG ontvangterminals, laadstations en opslagfaciliteiten te realiseren en te bedrijven.

Dialoog over energievoorziening tot 2050 gaat van start

Hoe moet de overgang naar een CO2-arme energievoorziening worden gerealiseerd? Zoals aangekondigd in het Energierapport van begin dit jaar, wil de regering over zulke vragen de dialoog met de samenleving aangaan. Burgers, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen in en rond het energiesysteem mogen meepraten over een schone, veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening in 2050. Startend op 7 april aanstaande en lopend tot juli 2016, worden tal van grotere en kleinere bijeenkomsten georganiseerd, zo heeft EZ onlangs aan de Tweede Kamer laten weten.  Wetenschapper en astronaut André Kuipers zal daarbij als ambassadeur optreden. Verslagen van de bijeenkomsten zullen op www.mijnenergie2050.nl worden gepubliceerd, aldus EZ.

Streefdoel van 14% duurzame energie in 2020 nog ver weg

Terwijl de regering de dialoog over de energievoorziening tot 2050 opstart (zie vorige artikel), nemen de vraagtekens bij de haalbaarheid van 14% duurzame energie in 2020 toe. CBS maakte bijvoorbeeld onlangs bekend dat Nederland in 2014 slechts 5,5% van het energieverbruik produceerde met hernieuwbare bronnen. Alleen Luxemburg en Malta deden het met respectievelijk 4,5% en 4,7% slechter.

Nederland moet dus, gerekend vanaf 2014, nog 8,5% van het energieverbruik verduurzamen. Met nog 8,7% te gaan deed alleen Frankrijk het op dat moment slechter dan Nederland. Daarbij moet wel worden meegewogen dat het Franse doel met 23% beduidend hoger is dan het Nederlandse doel van 14%. De hekkensluiters bij het absolute aandeel duurzame energie in 2014, Luxemburg en Malta, hebben een minder lange weg af te leggen omdat hun 2020 doelen lager zijn dan het Nederlandse. Het doel voor Luxemburg is namelijk 11% en voor Malta 10%.

De weg die Nederland nog te gaan heeft, is bezaaid met voetangels en klemmen. Dat uit zich onder andere in toenemende druk op EZ om het Nationale Energieakkoord open te breken. Met name de voornemens om grootschalig biomassa in kolencentrales te gaan verbranden stuit op weerstand. Deze vorm van duurzame energie zou volgens een visiedocument van de KNAW niet leiden tot daling van de CO2 uitstoot maar wel tot aantasting van ecosystemen. De Tweede Kamer neemt die visie serieus en nam onlangs een motie aan waarin de regering wordt opgedragen met die KNAW-visie rekening te houden. Ook wil de Tweede Kamer dat de regering bij plannen voor wind op land meer rekening houdt met de maatschappelijke kosten en baten. Met zulke nieuwe barrières kan de regering zich gelukkig prijzen dat met de aanwijzing van TenneT als netbeheerder op zee serieuze voortgang is geboekt.

Marktprijzen

De olieprijzen vertoonden de afgelopen maand behoorlijke schommelingen. Onder andere door lagere productie in Amerika, stegen de prijzen aan het begin van de maand sterk. Vervolgens vielen ze vanwege nieuws over hoge voorraden weer terug. Halverwege de maand maart was het toch weer de lagere productie die de emoties bepaalde met opnieuw een prijsstijging als gevolg. In de laatste week sloeg de pendule weer om en wogen de hoge voorraden het zwaarst met wederom lagere prijzen als gevolg. Wel sloot de maand af op een niveau dat enkele dollars per barrel hoger lag dan aan het begin van de maand. Prijzen voor Brent lagen eind maart rond de 40 USD/bbl. De prijzen voor de Amerikaanse WTI lagen rond de 37,50 USD/bbl.

De kolenprijzen volgden het patroon van de olieprijzen. Prijzen voor leveringen op de korte termijn eindigden de maand maart min of meer op hetzelfde niveau als aan het begin van de maand: rond de 44,50 USD/ton. Voor deze korte termijn leveringen dezen zich gedurende de maand maart twee prijsbulten van pakweg 2 USD/ton voor. De prijzen voor kolen met levering voor 2017 vertoonden een ander verloop en sloten de maand maart juist op een beduidend hoger niveau: 42 USD/ton eind maart ten opzichte van 38 USD/ton aan het begin.

De prijzen voor emissierechten zijn met pakweg 5 EUR/ton gedurende de maand maart slechts weinig van hun plaats gekomen. Mogelijk verandert dat begin april als de uitstootcijfers over 2015 bekend worden gemaakt. Dan zal duidelijk worden of de balans tussen vraag en aanbod significant verschoven is of niet.

In de maand maart volgenden de elektriciteitsprijzen voor levering basislast in de komende jaren enigszins het patroon van de olie- en kolenprijzen.  Met pakweg 22,30 EUR/MWh sloot levering 2017 de maand maart zo’n 0,8 EUR/MWh hoger af dan aan het begin van de maand. Leveringen voor de korte termijn volgden duidelijk een ander patroon. Vrees voor stakingen in Frankrijk zorgde voor een stijging van een kleine 2 EUR/MWh voor levering basislast in april.

Aardgasprijzen kabbelden met een ietwat dalende trend rustig de maand door. Die neerwaartse trend wordt ingegeven door vrees voor overschotten.

Bron: Ice-Endex

Ontvangt u onze nieuwsbrief al per e-mail?

Onze maandelijkse nieuwsbrief kunt u ook per e-mail ontvangen. Stuur ons een bericht met uw naam en e-mail adres of schrijf u in via de website. De mogelijkheid hiervoor vindt u rechts onderaan deze pagina.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….