Gazprom Energy Nieuwsbrief april 2015

10 april 2015

Gaswinning: Kabinet neemt aanbevelingen OVV over

Tijdens diverse gasdebatten in de Tweede Kamer tekende zich een meerderheid af voor het volledig overnemen van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.  Economische Zaken (EZ) stond daar niet onwelwillend tegenover en inmiddels is het overnemen van de aanbevelingen een officieel kabinetsbesluit. Het kabinet streeft in het veiligheidsbeleid naar een structurele aanpak: beperking van de gaswinning in combinatie met versteviging van kwetsbare gebouwen, versterking van democratische processen en expliciete aandacht voor veiligheid bij de besluitvorming over gaswinning. De eerste stappen volgen in juli dit jaar. EZ bepaalt dan hoeveel gas in het resterende deel van 2015 mag worden gewonnen. De volgende stap is het Energierapport 2015 dat EZ pas tegen het einde van dit jaar wil publiceren. Dat rapport moet een integrale visie op het energiebeleid gaan bevatten met als uitgangspunt een CO2 neutrale energievoorziening in 2050. De herstructurering van het zogenaamde gasgebouw, zijnde de samenwerking tussen EZ, NAM, EBN en Gasunie/Gasterra, moet daar onderdeel van uitmaken.

Stadsverwarming krijgt steun in de rug, maar concrete actie vergt meer studie

Economische Zaken (EZ) heeft onlangs de langverwachte warmtevisie gepubliceerd met daarin veel aandacht voor verduurzaming van de warmtevraag en kansen voor nuttige toepassing van industriële restwarmte. Momenteel ontbreekt een markt voor warmte en daar wil EZ verandering in aanbrengen: open toegang tot warmte¬leidingen. Ook moet de concurrentiepositie van warmtelevering worden versterkt door het automatisme van aanleg van gasleidingen te doorbreken. Op de ‘hoe vraag’ van veel van die voornemens wil EZ eerst nog studeren. Dit onder andere in samenhang met de evaluatie van de warmtewet en de herstructurering van het zogenaamde gasgebouw. Terugdringen van de vraag naar gas is volgens EZ namelijk urgent en dat vergt een andere vorm van warmtevoorziening. Zo werd in 2013 ruim 90% van de warmtevraag met gas opgewekt.

Steun voor benutting van restwarmte moet het vooralsnog doen met goede voornemens. Aan verduurzaming van warmtevoorziening daarentegen wordt wel hard gewerkt. In 2012, het eerste jaar dat warmteopwekking een beroep kon doen op SDE+ subsidie, ging nagenoeg het hele budget naar warmteproductie. In 2013 was dat 60% en ook in 2014 is minimaal 3,5 miljard Euro aan subsidie toegezegd. Ook voor de onlangs geopende SDE+ 2015 heeft EZ hoge verwachtingen. Dit jaar komt voor het eerst namelijk ook industriële warmteopwekking met biomassa in aanmerking voor subsidie.

CO2 emissie onder handelssysteem in 2014 gedaald

Volgens de Britse organisatie Sandbag, is de CO2 emissie door installaties die vallen onder het systeem van emissiehandel in 2014 met een kleine 5% gedaald ten opzichte van 2013. Het betreft een schatting, omdat nog niet alle uitstootgegevens van 2014 bekend zijn gemaakt. Uit de handzame analyse van Sandbag blijkt dat de uitstoot in de meeste landen is gedaald. In absolute zin zijn Nederland en Spanje grote uitzonderingen. In Nederland steeg de emissie ruwweg 3 Megaton door toedoen van de elektriciteits- en warmtesector. 

De Europese daling van CO2-uitstoot in 2014 is minder dan eerder werd verwacht. De publicatie van definitieve gegevens leidde daardoor tot prijsstijging van de CO2 emissierechten. Met slechts een kleine 5% daling, is 2014 een tekortjaar: de uitstoot was hoger dan de hoeveelheid uitgegeven emissierechten. Dat is vooral te wijten aan de vooralsnog niet geveilde 900 Megaton aan rechten maar desalniettemin is het gevolg dat de totale voorraad emissierechten iets is afgenomen. 

ICE Endex Gas B.V. officieel aangesteld als gasbeurs

Het is al weer ruim twee jaar geleden dat APX-Endex werd gesplitst. De beurs voor handel in spotgas werd begin 2013 onderdeel van ICE-Endex Holding. Beursorgansiatie ICE Endex Gas B.V. claimde rechtsopvolger te zijn van de organisatie die in 2005 van Economische Zaken (EZ) een aanwijzing tot gasbeurs heeft ontvangen. Door tussentijdse structuurwijzigingen en aanpassingen in het beursreglement, is het onduidelijk of die claim terecht was. Dat had tot problemen kunnen leiden, maar dat is inmiddels van de baan. Onlangs heeft EZ  ICE Endex namelijk officieel aangewezen als gasbeurs.

Volle kracht vooruit met wind op zee

De Tweede Kamer heeft op 26 maart de Wet Windenergie op Zee aangenomen. Een belangrijke vernieuwing in deze wet is het gecombineerd uitgeven van vergunning en subsidiebeschikking. Vergunningen laten daarbij voldoende ruimte voor technologiekeuze op een later moment. Verder krijgt TenneT de verantwoordelijkheid om tijdig voor een aansluiting te zorgen. Via ‘kavelbeschikkingen’ worden tenders uitgeschreven en Economische Zaken (EZ) wil daar een jaarlijks proces van maken.

Bij de implementatie van deze wet, die nog door de Eerste Kamer moet, is haast geboden. Het cruciale jaar 2020 staat immers voor de deur. Daarom heeft EZ gelijktijdig een uitvoeringsregeling meteen concept AMvB voor een 700 MW park voor de kust bij Borssele ter consultatie gepubliceerd.

Marktprijzen

De olieprijzen zijn in maart sterk beïnvloed door de lopende onderhandelingen met Iran. De verwachting dat het tot een overeenkomstl zou komen overheerste met een prijsdaling tot gevolg, afgewisseld met enkele lichte stijgingen. De principeovereenkomst die op 2 april werd bereikt, zorgde in eerste instantie voor een prijsdaling van bijna 4%. Op termijn kan de prijs verder dalen omdat Iran ruimte krijgt olie te exporteren en het aanbod dus toeneemt. Analisten wijzen er echter op dat een nieuwe ronde met ups en downs voor de hand ligt, vanwege de gesprekken over de exacte invulling van afspraken. Eind juni moet die invulling rond zijn. Vervolgens kan het opheffen van de embargo op export nog enkele maanden duren.
De kolenprijzen gingen in maart overwegend omlaag met een kortstondige hobbel eind maart. De maand startend met prijzen rond de 62 USD/ton, daalden de prijzen naar niveaus rond de 57 USD/ton begin april. 

Na aanvankelijke daling raakten CO2 prijzen eind maart weer enigszins in de lift omdat de daling van CO2 uitstoot met een kleine 5% geringer was dan verwacht. Ook de voortslepende discussies over hervorming van het systeem voor emissiehandel droeg bij aan onzekerheid die zich deze keer dus vertaalde in prijsstijging. Al met al werd de maand afgesloten met prijzen rond de 7,20 EUR/ton, wat slechts marginaal hoger is dan de 7,10 EUR/ton waarmee de maand begonnen werd.

De termijncontracten voor elektriciteit volgenden overwegend het voorbeeld van de CO2 prijzen. Aan het eind van de maand deed zich een sterke hobbel voor in de prijzen, ingegeven door stijging van CO2- en gasprijzen. 

Na een aanvankelijke lichte daling gedroegen de gasprijzen zich in maart vrij stabiel. Aan het einde van de maand deed zich een prijsstijging voor die mede veroorzaakt werd door problemen in de Engelse gasvoorziening, lage aanvoer LNG en relatief lage temperaturen.


Bron: ICE-index


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….