Striktere handhaving van verplichte energiebesparing door bedrijven

24 april 2018

Terug naar Informatie & Nieuws

Striktere handhaving van verplichte energiebesparing door bedrijven

Bedrijven die onder de wet milieubeheer vallen, moeten alle energiebesparingsmaatregelen nemen die een terugverdientijd hebben van ten hoogste vijf jaar. Gemeenten en provincies moeten die wettelijke verplichting handhaven, maar daar komt niet zo veel van terecht. Ambtenaren missen onder andere kennis van de bedrijfsprocessen, kennis die nodig is voor goede handhaving. Bovendien heeft energiebesparing bij veel bedrijven een lage prioriteit, zelfs als de besparing financieel aantrekkelijk is. Om die impasse te doorbreken, wil de regering ‘wet milieubeheer’ bedrijven een meldingsplicht opleggen. Bedrijven moeten dan aan de overheid melden hoe aan de verplichte energiebesparing is voldaan. Ambtenaren kunnen dan beter beoordelen of een bedrijf aantrekkelijke maatregelen voor energiebesparing onbenut laat en bij de bedrijven komt energiebesparing door de meldingsplicht beter op het netvlies te staan. De melding moet eens per vier jaar plaatsvinden, maar de regering heeft wel haast. Om in het cruciale jaar 2020 nog energiebesparing gerealiseerd te krijgen, moet de eerste melding al voor juli 2019 worden ingediend. Dat schrijft de regering in de toelichting bij de conceptregeling die ter consultatie is gepubliceerd.  

opens in new window